战国策·为齐献书赵王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-06 23:00:47

  文言文之家为您整理战国策·为齐献书赵王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·为齐献书赵王注音版

  《 wèixiànshūzhàowáng 》
   wèixiànshūzhàowáng , 使shǐchénchǒuyuē :“ chénjiàn , érnénglìngwángzuòértiānxiàzhìmíngbǎo 。 érchénqièguàiwángzhīshìjiànchén , érqióngchén 。 qúnchénduōchénwéinéngzhě , wángchóngjiànchén 。 chénwéinéngzhěfēi , yòngwángzhībīng , chéngzhě 。 fēirán , jiāoyǒusuǒpiānzhě ; fēirán , zhīzhě ; fēirán , tiānxiàzhīzhòngkǒngwáng , érxíngwángzhě 。 chénxúnshìwáng , wángnéngwángyàn , néngwánghán 、 wèi , nénggōngqín , néngqín 。 chénwéizhìzūnmíngwáng , tiānxiàshúgǎnzhìzūnmíngwáng ? chénwéiwángqiúmíngyànhán 、 wèi , shúgǎnzhī ? chénzhīnéng , qiánjiàn 。 xiānzhòngwáng , tiānxiàjìnzhòngwáng ;  , tiānxiàjìnqīngwáng 。 qínzhījiāng , zhīzhòngwáng , yàn 、 wèizhòngwáng 。 jīnwángānzhòngtiānxià ? quànwángzhě , fēizhī , zhōngzhě 。 fēirán , yòngwángzhībīngchéngzhě ; fēirán , qīngwángtiānxiàzhīzhòng , yǐnwángzhě ; fēirán , wèizūnérnéngbēizhě 。 yuànwángzhīshúzhīhài 。”

战国策·为齐献书赵王拼音版

  《 wèi qí xiàn shū zhào wáng 》
   wèi qí xiàn shū zhào wáng , shǐ chén yǔ fù chǒu yuē :“ chén yī jiàn , ér néng lìng wáng zuò ér tiān xià zhì míng bǎo 。 ér chén qiè guài wáng zhī bù shì jiàn chén , ér qióng chén yě 。 qún chén bì duō yǐ chén wéi bù néng zhě , gù wáng chóng jiàn chén yě 。 yǐ chén wéi bù néng zhě fēi tā , yù yòng wáng zhī bīng , chéng qí sī zhě yě 。 fēi rán , zé jiāo yǒu suǒ piān zhě yě ; fēi rán , zé zhī bù zú zhě yě ; fēi rán , zé yù yǐ tiān xià zhī zhòng kǒng wáng , ér qǔ xíng yú wáng zhě yě 。 chén yǐ qí xún shì wáng , wáng néng wáng yàn , néng wáng hán 、 wèi , néng gōng qín , néng gū qín 。 chén yǐ wéi qí zhì zūn míng yú wáng , tiān xià shú gǎn bù zhì zūn míng yú wáng ? chén yǐ qí wéi wáng qiú míng yú yàn jí hán 、 wèi , shú gǎn cí zhī ? chén zhī néng yě , qí qián kě jiàn yě yǐ 。 qí xiān zhòng wáng , gù tiān xià jìn zhòng wáng ; wú qí , tiān xià bì jìn qīng wáng yě 。 qín zhī jiāng , yǐ wú qí zhī gù zhòng wáng , yàn 、 wèi zì yǐ wú qí gù zhòng wáng 。 jīn wáng wú qí dú ān dé wú zhòng tiān xià ? gù quàn wáng wú qí zhě , fēi zhī bù zú yě , zé bù zhōng zhě yě 。 fēi rán , zé yù yòng wáng zhī bīng chéng qí sī zhě yě ; fēi rán , zé yù qīng wáng yǐ tiān xià zhī zhòng , qǔ yǐn yú wáng zhě yě ; fēi rán , zé wèi zūn ér néng bēi zhě yě 。 yuàn wáng zhī shú lǜ wú qí zhī lì hài yě 。”

  为您推荐:战国策·赵四·为齐献书赵王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签