战国策·齐欲攻宋拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:03:17

  文言文之家为您整理战国策·齐欲攻宋拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·齐欲攻宋注音版

  《 gōngsòng 》
   gōngsòng , qínlìngjiǎjìnzhī 。 nǎizhàosòng 。 qínwáng , shǔyuànzhào 。 duìyuēguóqín , gōng , liútiānxiàzhībīngchénggāo , éryīngòuqín 。 yòuqíngōngwèi , jiěyuànérfēngyān 。
   wèiwángshuō 。 zhī , wèiwángyuē :“ chénwéixiàwèiwèiwángyuē :‘ sānjìnjiēyǒuqínhuàn 。 jīnzhīgōngqín , wèizhào 。 guózhào , zhàowáng 。 qínzhúduì , duì 。 jīnzhīqín , jiùzizhī 。 jīnzhàoliútiānxiàzhījiǎchénggāo , éryīnzhīqín , jiǎng , lìngqíngōngwèichéngfēng , wángzhīshìzhàode ? qiěwángchángzhāng , érshēncháohándān , bàoyīn 、 chéng , hāo 、  、  , wéizhào , érzhàowéiwángxíng 。 jīnyòuyáng 、 fēng , érnǎilìngqíngōngwáng , 便biànyīn 。 rénránérhòuxián , wángruòyòngsuǒshìzhàozhībànshōu , tiānxiàyǒugǎnmóuwángzhě ? wángzhīshì , cháozhī , zhīfèi 。 wéiwángzhī , guóyàn 、 zhàozhīqián , yòngbīngèrqiānzhīwài , gōngchéngzhàn , wèichángwèiwángxiānbèishǐshí 。 èr , dōng , jìnxiàozhīwáng 。 shìzhīhòu , qíngōngwèi , jiǎwèichángsuìzhìwángzhījìng 。 qǐngwènwángzhīsuǒbàozhě ? hánmǐnchǔzhào , sānqiān , wáng , yuēyǒuqínyīn 。 jīnwángyòuxiéxuēgōngwéixiàng , shànhánwéishàngjiāo , zūnshāngwéi , wángfǎn ?’ wèiwángtīngyánshèn , shìwángshènxún 。 shènyuànzhào 。 chényuànwángzhīwénwèiéryōngjiànè , chénqǐngwéiwángtuīyuànzhào , yuànwángzhīyīnzhòngzhào , ér使shǐqínzhījiànwángzhīzhòngzhào 。 qínjiànzhīqiězhòngzhào 。  、 qínjiāozhòngzhào , chénjiànyànhán 、 wèiqiězhòngzhào , jiēqiěgǎnzhàozhì 。 guóshìzhào , zhàocóngqīnqín , wéiwánggāo 。 chénwángzhīpiānjiétiānxià , érjiēgānzhī 。 wáng使shǐchénhán 、 wèiyànjiézhào , 使shǐdāngānzhī ; zhàojiéhán 、 wèi , 使shǐchéngānzhī ; sānjìnjiéqín , 使shǐshùngānzhī ; tiānxiàjiéchǔ , 使shǐshùngānzhī 。 tiānxiàjiēmǐnqínshìwáng , érgǎnxiāng 。 jiāodìng, ránhòuwángyān 。”

战国策·齐欲攻宋拼音版

  《 qí yù gōng sòng 》
   qí yù gōng sòng , qín lìng qǐ jiǎ jìn zhī 。 qí nǎi jū zhào yǐ fá sòng 。 qín wáng nù , shǔ yuàn yú zhào 。 lǐ duì yuē wǔ guó yǐ fá qín , wú gōng , liú tiān xià zhī bīng chéng gāo , ér yīn gòu yú qín 。 yòu yù yǔ qín gōng wèi , yǐ jiě qí yuàn ér qǔ fēng yān 。
   wèi wáng bù shuō 。 zhī qí , wèi qí wáng yuē :“ chén wéi zú xià wèi wèi wáng yuē :‘ sān jìn jiē yǒu qín huàn 。 jīn zhī gōng qín yě , wèi zhào yě 。 wǔ guó fá zhào , zhào bì wáng yǐ 。 qín zhú lǐ duì , lǐ duì bì sǐ 。 jīn zhī fá qín yě , yǐ jiù lǐ zi zhī yú sǐ yě 。 jīn zhào liú tiān xià zhī jiǎ yú chéng gāo , ér yīn yù zhī yú qín , yǐ jiǎng , zé lìng qín gōng wèi yǐ chéng qí sī fēng , wáng zhī shì zhào yě hé de yǐ ? qiě wáng cháng jì yú zhāng , ér shēn cháo yú hán dān , bào yīn 、 chéng , fù hāo 、 gě 、 bì , yǐ wéi zhào bì , ér zhào wú wéi wáng xíng yě 。 jīn yòu yǐ hé yáng 、 gū mì fēng qí zǐ , ér nǎi lìng qín gōng wáng , yǐ biàn qǔ yīn 。 rén bǐ rán ér hòu rú xián bù , rú wáng ruò yòng suǒ yǐ shì zhào zhī bàn shōu qí , tiān xià yǒu gǎn móu wáng zhě hū ? wáng zhī shì qí yě , wú rù cháo zhī rǔ , wú gē dì zhī fèi 。 qí wéi wáng zhī gù , xū guó yú yàn 、 zhào zhī qián , yòng bīng yú èr qiān lǐ zhī wài , gù gōng chéng yě zhàn , wèi cháng bù wèi wáng xiān bèi shǐ shí yě 。 dé èr dū , gē hé dōng , jìn xiào zhī yú wáng 。 zì shì zhī hòu , qín gōng wèi , qí jiǎ wèi cháng bù suì zhì yú wáng zhī jìng yě 。 qǐng wèn wáng zhī suǒ yǐ bào qí zhě kě hū ? hán mǐn chǔ yú zhào , qù qí sān qiān lǐ , wáng yǐ cǐ yí qí , yuē yǒu qín yīn 。 jīn wáng yòu xié gù xuē gōng yǐ wéi xiàng , shàn hán xú yǐ wéi shàng jiāo , zūn yú shāng yǐ wéi dà kè , wáng gù kě yǐ fǎn yí qí hū ?’ yú wèi wáng tīng cǐ yán yě shèn qū , qí yù shì wáng yě shèn xún 。 shèn yuàn yú zhào 。 chén yuàn wáng zhī rì wén wèi ér wú yōng jiàn è yě , chén qǐng wéi wáng tuī qí yuàn yú zhào , yuàn wáng zhī yīn zhòng zhào , ér wú shǐ qín zhī jiàn wáng zhī zhòng zhào yě 。 qín jiàn zhī qiě yì zhòng zhào 。 qí 、 qín jiāo zhòng zhào , chén bì jiàn yàn yǔ hán 、 wèi yì qiě zhòng zhào yě , jiē qiě wú gǎn yǔ zhào zhì 。 wǔ guó shì zhào , zhào cóng qīn yǐ hé yú qín , bì wéi wáng gāo yǐ 。 chén gù yù wáng zhī piān jié tiān xià , ér jiē sī gān zhī yě 。 wáng shǐ chén yǐ hán 、 wèi yǔ yàn jié zhào , shǐ dān yě gān zhī ; yǐ zhào jié hán 、 wèi , shǐ chén yě gān zhī ; yǐ sān jìn jié qín , shǐ shùn yě gān zhī ; yǐ tiān xià jié chǔ , shǐ shùn yě gān zhī 。 zé tiān xià jiē mǐn qín yǐ shì wáng , ér bù gǎn xiāng sī yě 。 jiāo dìng , rán hòu wáng zé yān 。”

  为您推荐:战国策·赵四·齐欲攻宋文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签