战国策·齐将攻宋而秦楚禁之拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:07:35

  文言文之家为您整理战国策·齐将攻宋而秦楚禁之拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·齐将攻宋而秦楚禁之注音版

  《 jiānggōngsòngérqínchǔjìnzhī 》
   jiānggōngsòng , érqín 、 chǔjìnzhī 。 yīnzhào , zhàotīng 。 nǎilìnggōngsūnyǎnshuōduìgōngsòngérdìngfēngyān 。 duìnǎiwèiwángyuē :“ chénzhīsuǒjiānsānjìngōngqínzhě , fēiwéiqínzhīhuǐ , 使shǐgōngsòng 。 érsòngzhìtàiwéiwáng , xiàqīnshàngérshǒujiān , chénshìxiàzhīguīxiūshìmín 。 jīntàizǒu , zhūshàntàizhě , jiēyǒuxīn 。 ruògōngzhī , guóyǒuluàn , értàizàiwài , sòngzhīshí 。
  “ chénwéixià使shǐgōngsūnyǎnshuōfèngyángjūnyuē :‘ jūnzhīshēnlǎo , fēngzǎodìng 。 wèijūnfēng , ruòsòng , guó 。 qínréntān , hán 、 wèiwēi , yàn 、 chǔ , zhōngshānzhībáo , yīn 。 shījīnzhīshí , de 。 sòngzhīzuìzhòng , zhīshēn , cánluànsòng ,  , dìngshēnfēng , bǎidàizhīshí 。’ fèngyángjūnshènshízhī , wéidefēng ,  。 chényuànxiàzhīgōngsòngzhī , éryōngzhìbīng , dàigēng , guānfèngyángjūnzhīyīngxià 。 xiànyīngānzhī , xúnyǒuyànlínzhī , érchéndàizhōngzhīfēng , shìchéng 。 chényòuyuànxiàyǒuxiàoxiāngānjūnchén 。 xiàguǒcánsòng , liǎngzhīshí , xiààiyān ? ruòxiàzhìsòng , guógǎnwàng 。 xiàchén , chénxúnyànguānzhào , xiàkuìérjuétiānxià 。”

战国策·齐将攻宋而秦楚禁之拼音版

  《 qí jiāng gōng sòng ér qín chǔ jìn zhī 》
   qí jiāng gōng sòng , ér qín 、 chǔ jìn zhī 。 qí yīn yù yǔ zhào , zhào bù tīng 。 qí nǎi lìng gōng sūn yǎn shuō lǐ duì yǐ gōng sòng ér dìng fēng yān 。 lǐ duì nǎi wèi qí wáng yuē :“ chén zhī suǒ yǐ jiān sān jìn yǐ gōng qín zhě , fēi yǐ wéi qí dé lì qín zhī huǐ yě , yù yǐ shǐ gōng sòng yě 。 ér sòng zhì tài zǐ yǐ wéi wáng , xià qīn qí shàng ér shǒu jiān , chén shì yǐ yù zú xià zhī sù guī xiū shì mín yě 。 jīn tài zǐ zǒu , zhū shàn tài zǐ zhě , jiē yǒu sǐ xīn 。 ruò fù gōng zhī , qí guó bì yǒu luàn , ér tài zǐ zài wài , cǐ yì jǔ sòng zhī shí yě 。
  “ chén wéi zú xià shǐ gōng sūn yǎn shuō fèng yáng jūn yuē :‘ jūn zhī shēn lǎo yǐ , fēng bù kě bù zǎo dìng yě 。 wèi jūn lǜ fēng , mò ruò yú sòng , tā guó mò kě 。 fū qín rén tān , hán 、 wèi wēi , yàn 、 chǔ pì , zhōng shān zhī dì báo , mò rú yú yīn 。 shī jīn zhī shí , bù kě fù de yǐ 。 sòng zhī zuì zhòng , qí zhī nù shēn , cán luàn sòng , dé dà qí , dìng shēn fēng , cǐ bǎi dài zhī yī shí yě 。’ yǐ fèng yáng jūn shèn shí zhī , wéi de dà fēng , qí wú dà yì 。 chén yuàn zú xià zhī dà fā gōng sòng zhī jǔ , ér wú yōng zhì bīng , gū dài yǐ gēng , yǐ guān fèng yáng jūn zhī yīng zú xià yě 。 xiàn yīn yǐ gān zhī , xún yǒu yàn yǐ lín zhī , ér chén dài zhōng zhī fēng , shì bì dà chéng 。 chén yòu yuàn zú xià yǒu dì xiào yú xiāng ān jūn yǐ zī chén yě 。 zú xià guǒ cán sòng , cǐ liǎng dì zhī shí yě , zú xià hé ài yān ? ruò zú xià bù dé zhì yú sòng , yǔ guó hé gǎn wàng yě 。 zú xià yǐ cǐ zī chén yě , chén xún yàn guān zhào , zé zú xià jī kuì ér jué tiān xià yǐ 。”

  为您推荐:战国策·赵四·齐将攻宋而秦楚禁之文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签