战国策·五国伐秦无功拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:10:18

  文言文之家为您整理战国策·五国伐秦无功拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·五国伐秦无功注音版

  《 guóqíngōng 》
   guóqíngōng , chénggāo 。 zhàogòuqín , chǔwèi 、 hánjiāngyīngzhī , qín 。 dàiwèiwángyuē :“ chénwéixiàjiànfèngyángjūn 。 chénwèifèngyángjūnyuē :‘ tiānxiàsànérshìqín , qínsòng 。 wèirǎnjūnzhīyǒuyīn 。 qínwángtān , wèirǎn , yīn 。 jūngòu , gōngsòng 。 gōngsòng , chǔgōngsòng , wèigōngsòng , yàn , zhàozhùzhī 。 guósòng , zhìèryuè , yīn 。 yīnérgòu , qínsuīyǒubiàn , jūnhuàn 。 ruòérgòu , yuànguójiānyuē 。 yuàndezhào , xiàxióngfēi , hánshìdōngmiǎn , wángzhàomǐn 。 使shǐchénshǒuyuē , ruòyǒubèiyuēzhě , guógōngzhī 。 bèiyuēzhě , érqínqīnyuē , guójiānérbīnzhī 。 jīnhán 、 wèixiāng , ruòjiānyuēérjiǎng , chénkǒngguózhīluàn 。  、 qínfēi , yǒuzhòngzhě 。 hòuzhòngzhě , jiēfēizhàozhī 。 qiětiānxiàsànérshìqín , shìqínzhìtiānxià 。 qínzhìtiānxià , jiāngtiānxiàwéi ? chényuànjūnzhīzǎo 。
  “ tiānxiàzhēngqínyǒuliù , jiēzhào 。 tiānxiàzhēngqín , qínwángshòuhǎinèizhīguó , qīnzhījiāo , zhōngguó , érqiúsānjìn , shìqínzhī 。 qínxíngshì , zhào , érjūnzhōngdeyīn ,  。 tiānxiàzhēngqín , qínwángnèihánmǐn , nèichéngyángjūnhán , xiāngwèi怀huáiwèi , yǎnjiāoliǎngwáng , wángbēn 、 hánzhīcáo , jiēérxíngshì , shìqínzhī 。 qínxíngshì , zhào , érjūnyòudeyīn , èr 。 tiānxiàzhēngqín , qínwángshòushòuzhào , sānjiāngsānqīn , wèiérqiúān , shìqínzhī 。 qínxíngshì ,  、 zhàoyīngzhī , wèidài , bàoānérxìnqín , qíndeānzhīráo , wèiwéishàngjiāo , háncháoqín , guòzhàoān , shìqínzhī 。 qínxíngshì , zhào , érjūndeyīn , sān 。 tiānxiàzhēngqín , qínjiānyàn 、 zhàozhījiāo , shōuchǔ , hánmǐnérgōngwèi , shìqínzhī 。 qínxíngshì , éryàn 、 zhàoyīngzhī 。 yàn 、 zhào, bīngshǐyòng , qínyīnshōuchǔérgōngwèi , zhìèryuè , wèi 。 qínānérsāi , hánzhītàiyuánjué , xiàzhǐdào 、 nányáng、 gāo , wèi , juéhán , bāoèrzhōu , zhàoxiāoshuò 。 guózàoqín , bīngfēn , fēizhàozhī 。 érjūnzhōngshēndeyīn ,  。 tiānxiàzhēngqín , qínjiānsānjìnzhījiāogōng , guócáo ⑨  , érbīngdōngfēn , qínānbīnggōngwèi , ān , shìqínzhī 。 qínxíngshì , jūnānjiùwèi , shìgōngzhī , jiùqínzhēngzhàn ; jūnjiù , hán 、 wèiyānmiǎn西 ? guózàimóuzhīzhōng , érjūnyǒuzhōngshēndeyīn ,  。 tiānxiàzhēngqín , qínànwéi , cúnwángjué , wēiruò , dìngzuìzhījūn , zhōngshānshèngyān 。 qínzhōngshānshèng , érzhào 、 sòngtóngmìng , xiáyányīn ? liù 。 yuējūnjiǎng , yīn 。”
  “ fèngyángjūnyuē :‘ shàn 。’ nǎijuéqín , érshōu 、 wèichéngyīn 。”

战国策·五国伐秦无功拼音版

  《 wǔ guó fá qín wú gōng 》
   wǔ guó fá qín wú gōng , bà yú chéng gāo 。 zhào yù gòu yú qín , chǔ yǔ wèi 、 hán jiāng yīng zhī , qín fú yù 。 sū dài wèi qí wáng yuē :“ chén yǐ wéi zú xià jiàn fèng yáng jūn yǐ 。 chén wèi fèng yáng jūn yuē :‘ tiān xià sàn ér shì qín , qín bì jù sòng 。 wèi rǎn bì dù jūn zhī yǒu yīn yě 。 qín wáng tān , wèi rǎn dù , zé yīn bù kě dé yǐ yǐ 。 jūn wú gòu , qí bì gōng sòng 。 qí gōng sòng , zé chǔ bì gōng sòng , wèi bì gōng sòng , yàn , zhào zhù zhī 。 wǔ guó jù sòng , bù zhì yī èr yuè , yīn bì dé yǐ 。 dé yīn ér gòu , qín suī yǒu biàn , zé jūn wú huàn yǐ 。 ruò bù dé yǐ ér bì gòu , zé yuàn wǔ guó fù jiān yuē 。 yuàn de zhào , zú xià xióng fēi , yǔ hán shì dà lì dōng miǎn , qí wáng bì wú zhào mǐn yě 。 shǐ chén shǒu yuē , ruò yǔ yǒu bèi yuē zhě , yǐ sì guó gōng zhī 。 wú bèi yuē zhě , ér qín qīn yuē , wǔ guó fù jiān ér bīn zhī 。 jīn hán 、 wèi yǔ qí xiāng yí yě , ruò fù bù jiān yuē ér jiǎng , chén kǒng yǔ guó zhī dà luàn yě 。 qí 、 qín fēi fù hé yě , bì yǒu yǐ zhòng zhě yǐ 。 hòu hé yǔ yǐ zhòng zhě , jiē fēi zhào zhī lì yě 。 qiě tiān xià sàn ér shì qín , shì qín zhì tiān xià yě 。 qín zhì tiān xià , jiāng hé yǐ tiān xià wéi ? chén yuàn jūn zhī zǎo jì yě 。
  “ tiān xià zhēng qín yǒu liù jǔ , jiē bù lì zhào yǐ 。 tiān xià zhēng qín , qín wáng shòu fù hǎi nèi zhī guó , hé fù qīn zhī jiāo , yǐ jù zhōng guó , ér qiú lì yú sān jìn , shì qín zhī yī jǔ yě 。 qín xíng shì jì , bù lì yú zhào , ér jūn zhōng bù de yīn , yī yǐ 。 tiān xià zhēng qín , qín wáng nèi hán mǐn yú qí , nèi chéng yáng jūn yú hán , xiāng wèi huái yú wèi , fù hé yǎn jiāo liǎng wáng , wáng bēn 、 hán tā zhī cáo , jiē qǐ ér xíng shì , shì qín zhī yī jǔ yě 。 qín xíng shì jì yě , bù lì yú zhào , ér jūn yòu bù de yīn , èr yǐ 。 tiān xià zhēng qín , qín wáng shòu qí shòu zhào , sān jiāng sān qīn , yǐ jù wèi ér qiú ān yì , shì qín zhī yī jǔ yě 。 qín xíng shì jì , qí 、 zhào yīng zhī , wèi bù dài fá , bào ān yì ér xìn qín , qín de ān yì zhī ráo , wèi wéi shàng jiāo , hán bì rù cháo qín , guò zhào yǐ ān yì yǐ , shì qín zhī yī jǔ yě 。 qín xíng shì jì , bù lì yú zhào , ér jūn bì bù de yīn , sān yǐ 。 tiān xià zhēng qín , qín jiān yàn 、 zhào zhī jiāo , yǐ fá qí shōu chǔ , yǔ hán mǐn ér gōng wèi , shì qín zhī yī jǔ yě 。 qín xíng shì jì , ér yàn 、 zhào yīng zhī 。 yàn 、 zhào fá qí , bīng shǐ yòng , qín yīn shōu chǔ ér gōng wèi , bù zhì yī èr yuè , wèi bì pò yǐ 。 qín jǔ ān yì ér sāi nǚ jǐ , hán zhī tài yuán jué , xià zhǐ dào 、 nán yáng 、 gāo , fá wèi , jué hán , bāo èr zhōu , jí zhào zì xiāo shuò yǐ 。 guó zào yú qín , bīng fēn yú qí , fēi zhào zhī lì yě 。 ér jūn zhōng shēn bù de yīn , sì yǐ 。 tiān xià zhēng qín , qín jiān sān jìn zhī jiāo gōng qí , guó pò cáo ⑨ qū , ér bīng dōng fēn yú qí , qín ān bīng gōng wèi , qǔ ān yì , shì qín zhī yī jǔ yě 。 qín xíng shì jì yě , jūn ān jiù wèi , shì yǐ gōng qí zhī yǐ bì , jiù yǔ qín zhēng zhàn yě ; jūn bù jiù yě , hán 、 wèi yān miǎn xī hé ? guó zài móu zhī zhōng , ér jūn yǒu zhōng shēn bù de yīn , wǔ yǐ 。 tiān xià zhēng qín , qín àn wéi yì , cún wáng jì jué , gù wēi fú ruò , dìng wú zuì zhī jūn , bì qǐ zhōng shān yǔ shèng yān 。 qín qǐ zhōng shān yǔ shèng , ér zhào 、 sòng tóng mìng , hé xiá yán yīn ? liù yǐ 。 gù yuē jūn bì wú jiǎng , zé yīn bì dé yǐ 。”
  “ fèng yáng jūn yuē :‘ shàn 。’ nǎi jué hé yú qín , ér shōu qí 、 wèi yǐ chéng qǔ yīn 。”

  为您推荐:战国策·赵四·五国伐秦无功文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签