战国策·三国攻秦赵攻中山拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:22:50

  文言文之家为您整理战国策·三国攻秦赵攻中山拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·三国攻秦赵攻中山注音版

  《 sānguógōngqínzhàogōngzhōngshān 》
   sānguógōngqín , zhàogōngzhōngshān , liǔ , niánshàn (?)。 rénróngguō 、 sòngwèiqiúhǎoyuē :“ jìnguīzhōngshānzhīxīn 。 zhōngshānànyányuē , guójiāngjiǎdàowèi , guòzhāngzizhī 。 wén , xiào 。”

战国策·三国攻秦赵攻中山拼音版

  《 sān guó gōng qín zhào gōng zhōng shān 》
   sān guó gōng qín , zhào gōng zhōng shān , qǔ fú liǔ , wǔ nián yǐ shàn hū (?)。 qí rén róng guō 、 sòng tū wèi qiú hǎo yuē :“ bù rú jìn guī zhōng shān zhī xīn dì 。 zhōng shān àn cǐ yán yú qí yuē , sì guó jiāng jiǎ dào yú wèi , yǐ guò zhāng zi zhī lù 。 qí wén cǐ , bì xiào gǔ 。”

  为您推荐:战国策·赵四·三国攻秦赵攻中山文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签