战国策·翟章从梁来拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:31:49

  文言文之家为您整理战国策·翟章从梁来拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·翟章从梁来注音版

  《 zháizhāngcóngliánglái 》
   zháizhāngcóngliánglái , shènshànzhàowáng 。 zhàowángsānyánzhīxiàng , zháizhāngshòu 。 tiánwèizhùguóhánxiàngyuē :“ chénqǐngwéiqīngzhī 。 ruò , wángérzhūjiànxìnjūn 。 jiànxìnjūn , qīngwéixiāng 。 jiànxìnjūn , wéijiāo , zhōngshēn , qīngyīnjiànxìnjūn 。”

战国策·翟章从梁来拼音版

  《 zhái zhāng cóng liáng lái 》
   zhái zhāng cóng liáng lái , shèn shàn zhào wáng 。 zhào wáng sān yán zhī yǐ xiàng , zhái zhāng cí bù shòu 。 tián sì wèi zhù guó hán xiàng yuē :“ chén qǐng wéi qīng cì zhī 。 kè ruò sǐ , zé wáng bì nù ér zhū jiàn xìn jūn 。 jiàn xìn jūn sǐ , zé qīng bì wéi xiāng yǐ 。 jiàn xìn jūn bù sǐ , yǐ wéi jiāo , zhōng shēn bù bì , qīng yīn yǐ dé jiàn xìn jūn yǐ 。”

  为您推荐:战国策·赵四·翟章从梁来文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签