战国策·冯忌为庐陵君谓赵王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:35:18

  文言文之家为您整理战国策·冯忌为庐陵君谓赵王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·冯忌为庐陵君谓赵王注音版

  《 féngwéilíngjūnwèizhàowáng 》
   féngwéilíngjūnwèizhàowángyuē :“ wángzhīzhúlíngjūn , wèiyàn 。” wángyuē :“ suǒzhòngzhě , yàn 、 qín 。” duìyuē:“ qínsānqīngwéiyán , érwángzhú 。 jīnyànlíngjūnwéiyán , érwángzhúzhī 。 shìwángqīngqiángqínérzhòngruòyàn 。” wángyuē :“ fēiwéiyàn , jiāngzhúzhī 。”“ ránwángzhúlíngjūn , yòuwèiyàn 。 xíngzhúài , yòujiānyàn 、 qín , chénqièwéiwáng 。”

战国策·冯忌为庐陵君谓赵王拼音版

  《 féng jì wéi lú líng jūn wèi zhào wáng 》
   féng jì wéi lú líng jūn wèi zhào wáng yuē :“ wáng zhī zhú lú líng jūn , wèi yàn yě 。” wáng yuē :“ wú suǒ yǐ zhòng zhě , wú yàn 、 qín yě 。” duì yuē :“ qín sān yǐ yú qīng wéi yán , ér wáng bù zhú yě 。 jīn yàn yī yǐ lú líng jūn wéi yán , ér wáng zhú zhī 。 shì wáng qīng qiáng qín ér zhòng ruò yàn yě 。” wáng yuē :“ wú fēi wéi yàn yě , wú gù jiāng zhú zhī 。”“ rán zé wáng zhú lú líng jūn , yòu bù wèi yàn yě 。 xíng zhú ài dì , yòu jiān wú yàn 、 qín , chén qiè wéi dà wáng bù qǔ yě 。”

  为您推荐:战国策·赵四·冯忌为庐陵君谓赵王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签