战国策·冯忌请见赵王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:38:16

  文言文之家为您整理战国策·冯忌请见赵王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·冯忌请见赵王注音版

  《 féngqǐngjiànzhàowáng 》
   féngqǐngjiànzhàowáng , xíngrénjiànzhī 。 féngjiēshǒumiǎnshǒu , yánérgǎn 。 wángwèn , duìyuē :“ yǒujiànrénzizhě, érqǐngzuì 。 yuē :‘ gōngzhīyǒusānzuì : wàngérxiào , shìxiá ; tánchēngshī , shìbèi ; jiāoqiǎnéryánshēn , shìluàn 。’ yuē :‘ rán 。 wàngrénérxiào , shì ; yánérchēngshī , shìyōngshuō ; jiāoqiǎnéryánshēn , shìzhōng 。 zhěyáojiànshùncǎomáozhīzhōng , lǒngéryìnsāng , yīnérshòutiānxiàchuán 。 yǐndǐngérgāntāng , xìngmíngwèizhùérshòusāngōng 。 使shǐjiāoqiǎnzhěshēntán , tiānxiàchuán , érsāngōngde 。” zhàowángyuē :“ shènshàn 。” féngyuē :“ jīnwàichénjiāoqiǎnérshēntán ,  ?” wángyuē :“ qǐngfèngjiào 。” shìféngnǎitán 。

战国策·冯忌请见赵王拼音版

  《 féng jì qǐng jiàn zhào wáng 》
   féng jì qǐng jiàn zhào wáng , xíng rén jiàn zhī 。 féng jì jiē shǒu miǎn shǒu , yù yán ér bù gǎn 。 wáng wèn qí gù , duì yuē :“ kè yǒu jiàn rén yú fú zi zhě , yǐ ér qǐng qí zuì 。 fú zǐ yuē :‘ gōng zhī kè dú yǒu sān zuì : wàng wǒ ér xiào , shì xiá yě ; tán yǔ bù chēng shī , shì bèi yě ; jiāo qiǎn ér yán shēn , shì luàn yě 。’ kè yuē :‘ bù rán 。 fū wàng rén ér xiào , shì hé yě ; yán ér bù chēng shī , shì yōng shuō yě ; jiāo qiǎn ér yán shēn , shì zhōng yě 。 xī zhě yáo jiàn shùn yú cǎo máo zhī zhōng , xí lǒng mǔ ér yìn bì sāng , yīn yí ér shòu tiān xià chuán 。 yī yǐn fù dǐng zǔ ér gān tāng , xìng míng wèi zhù ér shòu sān gōng 。 shǐ fū jiāo qiǎn zhě bù kě yǐ shēn tán , zé tiān xià bù chuán , ér sān gōng bù de yě 。” zhào wáng yuē :“ shèn shàn 。” féng jì yuē :“ jīn wài chén jiāo qiǎn ér yù shēn tán , kě hū ?” wáng yuē :“ qǐng fèng jiào 。” yú shì féng jì nǎi tán 。

  为您推荐:战国策·赵四·冯忌请见赵王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签