战国策·客见赵王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:42:22

  文言文之家为您整理战国策·客见赵王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·客见赵王注音版

  《 jiànzhàowáng 》
   jiànzhàowángyuē :“ chénwénwángzhī使shǐrénmǎi , yǒuzhī ?” wángyuē :“ yǒuzhī 。”“ zhìjīnqiǎn ?” wángyuē :“ wèixiàngzhīgōng 。” duìyuē :“ wángqiǎnjiànxìnjūn ?” wángyuē :“ jiànxìnjūnyǒuguóshì , yòuzhīxiàng 。” yuē :“ wángqiǎn ?” wángyuē :“  , rén , zhīxiàng 。” duìyuē :“ mǎiérshàn , guó ?” wángyuē :“ guó 。”“ mǎiérè , wēiguó 。” wángyuē :“ wēiguó 。” duìyuē :“ ránmǎishànérruòè , jiēwēiguó 。 ránérwángzhīmǎi , jiāngdàigōng 。 jīnzhìtiānxià , cuòfēi , guójiāwéi , érshèxuèshí , ránérwángdàigōng , érjiànxìnjūn , ?” zhàowángwèizhīyīng 。 yuē :“ yànguōzhī , yǒusuǒwèisāngyōngzhě , wángzhīzhī ?” wángyuē :“ wèizhīwén 。”“ suǒwèisāngyōngzhě , 便biànzuǒyòuzhījìnzhě , rényōuài 。 jiēnéngchéngwángzhīzuìhūn , érqiúsuǒwángzhě 。 shìnéngzhīnèi , chénwéizhīwǎngwài 。 yuèhuīwài , zéizàinèi , jǐnbèisuǒzēng , érhuòzàisuǒài 。”

战国策·客见赵王拼音版

  《 kè jiàn zhào wáng 》
   kè jiàn zhào wáng yuē :“ chén wén wáng zhī shǐ rén mǎi mǎ yě , yǒu zhī hū ?” wáng yuē :“ yǒu zhī 。”“ hé gù zhì jīn bù qiǎn ?” wáng yuē :“ wèi dé xiàng mǎ zhī gōng yě 。” duì yuē :“ wáng hé bù qiǎn jiàn xìn jūn hū ?” wáng yuē :“ jiàn xìn jūn yǒu guó shì , yòu bù zhī xiàng mǎ 。” yuē :“ wáng hé bù qiǎn jì jī hū ?” wáng yuē :“ jì jī , fù rén yě , bù zhī xiàng mǎ 。” duì yuē :“ mǎi mǎ ér shàn , hé bǔ yú guó ?” wáng yuē :“ wú bǔ yú guó 。”“ mǎi mǎ ér è , hé wēi yú guó 。” wáng yuē :“ wú wēi yú guó 。” duì yuē :“ rán zé mǎi mǎ shàn ér ruò è , jiē wú wēi bǔ yú guó 。 rán ér wáng zhī mǎi mǎ yě , bì jiāng dài gōng 。 jīn zhì tiān xià , jǔ cuò fēi yě , guó jiā wéi xū lì , ér shè jì bù xuè shí , rán ér wáng bù dài gōng , ér yǔ jiàn xìn jūn , hé yě ?” zhào wáng wèi zhī yīng yě 。 kè yuē :“ yàn guō zhī fǎ , yǒu suǒ wèi sāng yōng zhě , wáng zhī zhī hū ?” wáng yuē :“ wèi zhī wén yě 。”“ suǒ wèi sāng yōng zhě , biàn pì zuǒ yòu zhī jìn zhě , jí fū rén yōu ài rú zǐ yě 。 cǐ jiē néng chéng wáng zhī zuì hūn , ér qiú suǒ yù yú wáng zhě yě 。 shì néng dé zhī hū nèi , zé dà chén wéi zhī wǎng fǎ yú wài yǐ 。 gù rì yuè huī yú wài , qí zéi zài yú nèi , jǐn bèi qí suǒ zēng , ér huò zài yú suǒ ài 。”

  为您推荐:战国策·赵四·客见赵王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签