战国策·秦攻魏取宁邑拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:46:00

 文言文之家为您整理战国策·秦攻魏取宁邑拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦攻魏取宁邑注音版

 《 qíngōngwèiníng 》
  qíngōngwèi , níng , zhūhóujiē 。 zhàowáng使shǐwǎng , sānfǎndetōng 。 zhàowángyōuzhī , wèizuǒyòuyuē :“ qínzhīqiáng , níng , zhì 、 zhào 。 zhūhóujiē , wǎngérdetōng , jiābīng , wéizhīnài ?” zuǒyòuyuē :“ 使shǐzhěsānwǎngdetōngzhě , suǒ使shǐzhěfēirén 。 yuēliàngzhě , biànshì , wángshì使shǐzhī 。”
  liàngqīnshòumìngérwǎng 。 zhìqín , xiànshūqínwángyuē :“ wáng广guǎngníng , zhūhóujiē , guǎjūnqièjiāzhī , gǎnníng , 使shǐxiàchénfèngsānzhìwángtíng , ér使shǐdetōng 。 使shǐruòzuì , yuànwángjuéhuān ; ruò使shǐyǒuzuì , yuànděiqǐngzhī。” qínwáng使shǐ使shǐzhěbàoyuē :“ suǒ使shǐzhàoguózhě , xiǎojiētīngyán , shòushū 。 ruòcóngyán , 使shǐzhěguī 。” liàngduìyuē :“ xiàchénzhīlái , yuànchéngguózhī , gǎnyǒunàn ? wángruòyǒulìngzhī , qǐngfèngér西xíngzhī , suǒgǎn。”
  shìqínwángnǎijiàn使shǐzhěyuē :“ zhàobào 、 píngyuánjūnshùnòngguǎrén , zhàonéngshāèrrén ,  。 ruònéngshā , qǐngjīnzhūhóushòumìnghándānchéngxià 。” liàngyuē :“ zhàobào 、 píngyuánjūn , qīnguǎjūnzhī , yóuwángzhīyǒuyáng 、 jīngyángjūn。 wángxiàozhìwéntiānxià , 使shǐzhī便biàn , shàndàn使shǐzhīqiǎnkǒu , wèichángfēnyáng 、 jīngyángjūn 。 yángjūn 、 jīngyángjūnzhīchē , fēiwángzhīzhě 。 chénwénzhī :‘ yǒucháohuǐluǎn , érfènghuángxiáng ; tāifényāo , érlínzhì 。’ jīn使shǐchénshòuwángzhīlìnghuánbào , zhījūn , wèigǎnxíng , nǎishāngyángjūn 、 jīngyángjūnzhīxīn ?”
  qínwángyuē :“ nuò , 使shǐcóngzhèng 。” liàngyuē :“ zhījūn , yǒunéngjiàohuì , èguó , qǐngchùzhī , 使shǐzhèngshì , chēngguó 。” qínwángnǎi , shòuérhòuzhī 。

战国策·秦攻魏取宁邑拼音版

 《 qín gōng wèi qǔ níng yì 》
  qín gōng wèi , qǔ níng yì , zhū hóu jiē hè 。 zhào wáng shǐ wǎng hè , sān fǎn bù de tōng 。 zhào wáng yōu zhī , wèi zuǒ yòu yuē :“ yǐ qín zhī qiáng , dé níng yì , yǐ zhì qí 、 zhào 。 zhū hóu jiē hè , wú wǎng hè ér dú bù de tōng , cǐ bì jiā bīng wǒ , wéi zhī nài hé ?” zuǒ yòu yuē :“ shǐ zhě sān wǎng bù de tōng zhě , bì suǒ shǐ zhě fēi qí rén yě 。 yuē liàng yì zhě , biàn shì yě , dà wáng kě shì shǐ zhī 。”
  liàng yì qīn shòu mìng ér wǎng 。 zhì qín , xiàn shū qín wáng yuē :“ dà wáng guǎng dì níng yì , zhū hóu jiē hè , bì yì guǎ jūn yì qiè jiā zhī , bù gǎn níng jū , shǐ xià chén fèng qí bì wù sān zhì wáng tíng , ér shǐ bù de tōng 。 shǐ ruò wú zuì , yuàn dà wáng wú jué qí huān ; ruò shǐ yǒu zuì , yuàn děi qǐng zhī 。” qín wáng shǐ shǐ zhě bào yuē :“ wú suǒ shǐ zhào guó zhě , xiǎo dà jiē tīng wú yán , zé shòu shū bì 。 ruò bù cóng wú yán , zé shǐ zhě guī yǐ 。” liàng yì duì yuē :“ xià chén zhī lái , gù yuàn chéng dà guó zhī yì yě , qǐ gǎn yǒu nàn ? dà wáng ruò yǒu yǐ lìng zhī , qǐng fèng ér xī xíng zhī , wú suǒ gǎn yí 。”
  yú shì qín wáng nǎi jiàn shǐ zhě yuē :“ zhào bào 、 píng yuán jūn shù qī nòng guǎ rén , zhào néng shā cǐ èr rén , zé kě 。 ruò bù néng shā , qǐng jīn lǜ zhū hóu shòu mìng hán dān chéng xià 。” liàng yì yuē :“ zhào bào 、 píng yuán jūn , qīn guǎ jūn zhī mǔ dì yě , yóu dà wáng zhī yǒu yè yáng 、 jīng yáng jūn yě 。 dà wáng yǐ xiào zhì wén yú tiān xià , yī fú shǐ zhī biàn yú tǐ , shàn dàn shǐ zhī qiǎn yú kǒu , wèi cháng bù fēn yú yè yáng 、 jīng yáng jūn 。 yè yáng jūn 、 jīng yáng jūn zhī chē mǎ yī fú , wú fēi dà wáng zhī fú yù zhě 。 chén wén zhī :‘ yǒu fù cháo huǐ luǎn , ér fèng huáng bù xiáng ; kū tāi fén yāo , ér qí lín bù zhì 。’ jīn shǐ chén shòu dà wáng zhī lìng yǐ huán bào , bì yì zhī jūn , wèi jù bù gǎn bù xíng , wú nǎi shāng yè yáng jūn 、 jīng yáng jūn zhī xīn hū ?”
  qín wáng yuē :“ nuò , wù shǐ cóng zhèng 。” liàng yì yuē :“ bì yì zhī jūn , yǒu mǔ dì bù néng jiào huì , yǐ è dà guó , qǐng chù zhī , wù shǐ yǔ zhèng shì , yǐ chēng dà guó 。” qín wáng nǎi xǐ , shòu qí bì ér hòu yù zhī 。

 为您推荐:战国策·赵四·秦攻魏取宁邑文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签