战国策·魏败楚于陉山拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 21:52:51

  文言文之家为您整理战国策·魏败楚于陉山拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏败楚于陉山注音版

  《 wèibàichǔxíngshān 》
   wèibàichǔxíngshān , qíntángmíng 。 chǔwáng , lìngzhāoyīngfèngtàiwěixuēgōng 。 zhǔbàizhī , nǎijiéqínliánchǔ 、 sòngzhījiāo , lìngqiúhǎoxiāngsòng , lóuhuǎnxiāngqín 。 chǔwángqínzhào 、 sòng , wèizhībài 。

战国策·魏败楚于陉山拼音版

  《 wèi bài chǔ yú xíng shān 》
   wèi bài chǔ yú xíng shān , qín táng míng 。 chǔ wáng jù , lìng zhāo yīng fèng tài zǐ yǐ wěi hé yú xuē gōng 。 zhǔ fù yù bài zhī , nǎi jié qín lián chǔ 、 sòng zhī jiāo , lìng qiú hǎo xiāng sòng , lóu huǎn xiāng qín 。 chǔ wáng qín zhào 、 sòng , wèi zhī hé zú bài 。

  为您推荐:战国策·赵四·魏败楚于陉山文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签