战国策·赵太后新用事拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 22:55:11

 文言文之家为您整理战国策·赵太后新用事拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·赵太后新用事注音版

 《 zhàotàihòuxīnyòngshì 》
  zhàotàihòuxīnyòngshì , qíngōngzhī 。 zhàoshìqiújiù 。 yuē :“ chángānjūnwéizhì , bīngnǎichū 。” tàihòukěn , chénqiángjiàn 。 tàihòumíngwèizuǒyòu :“ yǒuyánlìngchángānjūnwéizhìzhě , lǎotuòmiàn 。”
  zuǒshīchùzhéyuànjiàntàihòu 。 tàihòushèngérzhī 。 ér , zhìérxiè , yuē :“ lǎochénbìng , céngnéngzǒu , dejiànjiǔ 。 qièshù , érkǒngtàihòuzhīyǒusuǒ , yuànwàngjiàntàihòu 。” tàihòuyuē :“ lǎoshìniǎnérxíng 。” yuē :“ shíyǐndeshuāi ?” yuē :“ shìzhōuěr 。” yuē :“ lǎochénjīnzhěshūshí , nǎiqiáng , sān , shǎoshí , shēn 。” tàihòuyuē :“ lǎonéng 。” tàihòuzhīshǎojiě 。
  zuǒshīgōngyuē :“ lǎochénjiànshū , zuìshǎo , xiào 。 érchénshuāi , qièàiliánzhī , yuànlìngdehēizhīshù , wèiwángguān , méiwén 。” tàihòuyuē :“ jìngnuò 。 nián ?” duìyuē :“ shísuì 。 suīshǎo , yuànwèitiángōuértuōzhī 。” tàihòuyuē :“ zhàngàiliánshǎozi ?” duìyuē :“ shènrén 。” tàihòuxiàoyuē :“ rénshèn 。” duìyuē :“ lǎochénqièwéiǎozhīàiyànhòuxiánchángānjūn 。” yuē :“ jūnguò , ruòchángānjūnzhīshèn 。” zuǒshīgōngyuē :“ zhīàizi , wéizhīshēnyuǎn 。 ǎozhīsòngyànhòu , chízhǒngwéizhī , niànbēiyuǎn , āizhī 。 xíng , fēi , zhùzhī , zhùyuē :‘ 使shǐfǎn 。’ fēijiǔcháng , yǒusūnxiāngwéiwángzāi ?” tàihòuyuē :“ rán 。” zuǒshīgōngyuē :“ jīnsānshìqián , zhìzhàozhīwéizhào , zhàozhǔzhīsūnhóuzhě , yǒuzàizhě ?” yuē :“ yǒu 。” yuē :“ wēizhào , zhūhóuyǒuzàizhě ?” yuē :“ lǎowén 。”“ jìnzhěhuòshēn , yuǎnzhěsūn 。 rénzhǔzhīsūnshànzāi ? wèizūnérgōng , fènghòuérláo , érxiézhòngduō 。 jīnǎozūnzhǎngānjūnzhīwèi , érfēngzhīgāozhī , duōzhīzhòng , érjīnlìngyǒugōngguó 。 dànshānlíngbēng , chángānjūntuōzhào ? lǎochénǎowéichángānjūnduǎn , wéiàiruòyànhòu 。” tàihòuyuē :“ nuò 。 jūnzhīsuǒ使shǐzhī 。” shìwéichángānjūnyuēchēbǎichéng , zhì , bīngnǎichū 。
  wénzhīyuē :“ rénzhǔzhī , ròuzhīqīn , yóunéngshìgōngzhīzūn , láozhīfèng , érshǒujīnzhīzhòng , érkuàngrénchén ?”

战国策·赵太后新用事拼音版

 《 zhào tài hòu xīn yòng shì 》
  zhào tài hòu xīn yòng shì , qín jí gōng zhī 。 zhào shì qiú jiù yú qí 。 qí yuē :“ bì yǐ cháng ān jūn wéi zhì , bīng nǎi chū 。” tài hòu bù kěn , dà chén qiáng jiàn 。 tài hòu míng wèi zuǒ yòu :“ yǒu fù yán lìng cháng ān jūn wéi zhì zhě , lǎo fù bì tuò qí miàn 。”
  zuǒ shī chù zhé yuàn jiàn tài hòu 。 tài hòu shèng qì ér yī zhī 。 rù ér xú qū , zhì ér zì xiè , yuē :“ lǎo chén bìng zú , céng bù néng jí zǒu , bù de jiàn jiǔ yǐ 。 qiè zì shù , ér kǒng tài hòu yù tǐ zhī yǒu suǒ xì yě , gù yuàn wàng jiàn tài hòu 。” tài hòu yuē :“ lǎo fù shì niǎn ér xíng 。” yuē :“ rì shí yǐn de wú shuāi hū ?” yuē :“ shì zhōu ěr 。” yuē :“ lǎo chén jīn zhě shū bù yù shí , nǎi zì qiáng bù , rì sān sì lǐ , shǎo yì qí shí , hé yú shēn yě 。” tài hòu yuē :“ lǎo fù bù néng 。” tài hòu zhī sè shǎo jiě 。
  zuǒ shī gōng yuē :“ lǎo chén jiàn xī shū qí , zuì shǎo , bù xiào 。 ér chén shuāi , qiè ài lián zhī , yuàn lìng de bǔ hēi yī zhī shù , yǐ wèi wáng guān , méi sǐ yǐ wén 。” tài hòu yuē :“ jìng nuò 。 nián jǐ hé yǐ ?” duì yuē :“ shí wǔ suì yǐ 。 suī shǎo , yuàn jí wèi tián gōu hè ér tuō zhī 。” tài hòu yuē :“ zhàng fū yì ài lián qí shǎo zi hū ?” duì yuē :“ shèn yú fù rén 。” tài hòu xiào yuē :“ fù rén yì shèn 。” duì yuē :“ lǎo chén qiè yǐ wéi ǎo zhī ài yàn hòu xián yú cháng ān jūn 。” yuē :“ jūn guò yǐ , bù ruò cháng ān jūn zhī shèn 。” zuǒ shī gōng yuē :“ fù mǔ zhī ài zi , zé wéi zhī jì shēn yuǎn 。 ǎo zhī sòng yàn hòu yě , chí qí zhǒng wéi zhī qì , niàn bēi qí yuǎn yě , yì āi zhī yǐ 。 yǐ xíng , fēi fú sī yě , jì sì bì zhù zhī , zhù yuē :‘ bì wù shǐ fǎn 。’ qǐ fēi jì jiǔ cháng , yǒu zǐ sūn xiāng jì wéi wáng yě zāi ?” tài hòu yuē :“ rán 。” zuǒ shī gōng yuē :“ jīn sān shì yǐ qián , zhì yú zhào zhī wéi zhào , zhào zhǔ zhī zǐ sūn hóu zhě , qí jì yǒu zài zhě hū ?” yuē :“ wú yǒu 。” yuē :“ wēi dú zhào , zhū hóu yǒu zài zhě hū ?” yuē :“ lǎo fù bù wén yě 。”“ cǐ qí jìn zhě huò jí shēn , yuǎn zhě jí qí zǐ sūn 。 qǐ rén zhǔ zhī zǐ sūn zé bì bù shàn zāi ? wèi zūn ér wú gōng , fèng hòu ér wú láo , ér xié zhòng qì duō yě 。 jīn ǎo zūn zhǎng ān jūn zhī wèi , ér fēng zhī yǐ gāo yú zhī dì , duō yǔ zhī zhòng qì , ér bù jí jīn lìng yǒu gōng yú guó 。 yī dàn shān líng bēng , cháng ān jūn hé yǐ zì tuō yú zhào ? lǎo chén yǐ ǎo wéi cháng ān jūn jì duǎn yě , gù yǐ wéi qí ài bù ruò yàn hòu 。” tài hòu yuē :“ nuò 。 zì jūn zhī suǒ shǐ zhī 。” yú shì wéi cháng ān jūn yuē chē bǎi chéng , zhì yú qí , qí bīng nǎi chū 。
  zǐ yì wén zhī yuē :“ rén zhǔ zhī zǐ yě , gǔ ròu zhī qīn yě , yóu bù néng shì wú gōng zhī zūn , wú láo zhī fèng , ér shǒu jīn yù zhī zhòng yě , ér kuàng rén chén hū ?”

 为您推荐:战国策·赵四·赵太后新用事文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签