战国策·秦使王翦攻赵拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 22:58:22

  文言文之家为您整理战国策·秦使王翦攻赵拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦使王翦攻赵注音版

  《 qín使shǐwángjiǎngōngzhào 》
   qín使shǐwángjiǎngōngzhào , zhào使shǐ 、 shàngzhī 。 shùzǒuqínjūn , shāqínjiānghuán 。 wángjiǎnèzhī , nǎiduōzhàowángchǒngchénguōkāiděngjīn , 使shǐwéifǎnjiān , yuē :“  、 shàngqínfǎnzhào , duōfēngqín 。” zhàowángzhī , 使shǐzhàocōngyánzuìdàijiāng , zhǎn , fèishàng 。 hòusānyuè , wángjiǎnyīn , zhào , shāzhàojūn , zhàowángqiānjiāngyánzuì , suìmièzhào 。

战国策·秦使王翦攻赵拼音版

  《 qín shǐ wáng jiǎn gōng zhào 》
   qín shǐ wáng jiǎn gōng zhào , zhào shǐ lǐ mù 、 sī mǎ shàng yù zhī 。 lǐ mù shù pò zǒu qín jūn , shā qín jiāng huán yǐ 。 wáng jiǎn è zhī , nǎi duō yǔ zhào wáng chǒng chén guō kāi děng jīn , shǐ wéi fǎn jiān , yuē :“ lǐ mù 、 sī mǎ shàng yù yǔ qín fǎn zhào , yǐ duō qǔ fēng yú qín 。” zhào wáng yí zhī , shǐ zhào cōng jí yán zuì dài jiāng , zhǎn lǐ mù , fèi sī mǎ shàng 。 hòu sān yuè , wáng jiǎn yīn jí jī , dà pò zhào , shā zhào jūn , lǔ zhào wáng qiān jí qí jiāng yán zuì , suì miè zhào 。

  为您推荐:战国策·赵四·秦使王翦攻赵文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签