战国策·知伯索地于魏桓子拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-07 23:02:43

  文言文之家为您整理战国策·知伯索地于魏桓子拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·知伯索地于魏桓子注音版

  《 zhīsuǒwèihuánzi 》
   zhīsuǒwèihuánzi , wèihuánzi 。 rènzhāngyuē :“  ?” huányuē :“ suǒ ,  。” rènzhāngyuē :“ suǒ , línguókǒng ; zhòngyàn , tiānxià 。 jūnzhī , zhījiāo 。 jiāoérqīng , línguóérxiāngqīn 。 xiāngqīnzhībīng , dàiqīngzhīguó , zhīshìzhīmìngcháng !《 zhōushū 》 yuē :‘ jiāngbàizhī , zhī ; jiāngzhī , zhī 。’ jūnzhī , jiāozhī 。 jūnshìtiānxiàzhīshì , érguówéizhīshìzhì ?” jūnyuē :“ shàn 。” nǎizhīwànjiāzhī 。 zhīshuō , yīnsuǒcài 、 gāoliángzhào , zhào , yīnwéijìnyáng 。 hán 、 wèifǎnwài , zhàoshìyīngzhīnèi , zhīshìsuìwáng 。

战国策·知伯索地于魏桓子拼音版

  《 zhī bó suǒ dì yú wèi huán zi 》
   zhī bó suǒ dì yú wèi huán zi , wèi huán zi fú yǔ 。 rèn zhāng yuē :“ hé gù fú yǔ ?” huán zǐ yuē :“ wú gù suǒ dì , gù fú yǔ 。” rèn zhāng yuē :“ wú gù suǒ dì , lín guó bì kǒng ; zhòng yù wú yàn , tiān xià bì jù 。 jūn yǔ zhī dì , zhī bó bì jiāo 。 jiāo ér qīng dí , lín guó jù ér xiāng qīn 。 yǐ xiāng qīn zhī bīng , dài qīng dí zhī guó , zhī shì zhī mìng bù cháng yǐ !《 zhōu shū 》 yuē :‘ jiāng yù bài zhī , bì gū fǔ zhī ; jiāng yù qǔ zhī , bì gū yǔ zhī 。’ jūn bù rú yǔ zhī , yǐ jiāo zhī bó 。 jūn hé shì yǐ tiān xià tú zhī shì , ér dú yǐ wú guó wéi zhī shì zhì hū ?” jūn yuē :“ shàn 。” nǎi yǔ zhī wàn jiā zhī yì yī 。 zhī bó dà shuō , yīn suǒ cài 、 gāo liáng yú zhào , zhào fú yǔ , yīn wéi jìn yáng 。 hán 、 wèi fǎn yú wài , zhào shì yīng zhī yú nèi , zhī shì suì wáng 。

  为您推荐:战国策·魏一·知伯索地于魏桓子文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签