战国策·乐羊为魏将而攻中山拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 12:30:34

  文言文之家为您整理战国策·乐羊为魏将而攻中山拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·乐羊为魏将而攻中山注音版

  《 yángwèiwèijiāngérgōngzhōngshān 》
   yángwèiwèijiāngérgōngzhōngshān 。 zàizhōngshān , zhōngshānzhījūnpēngérzhīgēng , yángzuòxiàérchuòzhī , jìnbēi 。 wénhóuwèishīzànyuē :“ yángzhī , shízhīròu 。” zànduìyuē :“ zhīròushàngshízhī , shéishí !” yángzhōngshān , wénhóushǎnggōngérxīn 。

战国策·乐羊为魏将而攻中山拼音版

  《 lè yáng wèi wèi jiāng ér gōng zhōng shān 》
   lè yáng wèi wèi jiāng ér gōng zhōng shān 。 qí zǐ zài zhōng shān , zhōng shān zhī jūn pēng qí zǐ ér yí zhī gēng , lè yáng zuò yú mù xià ér chuò zhī , jìn yī bēi 。 wén hóu wèi dǔ shī zàn yuē :“ lè yáng yǐ wǒ zhī gù , shí qí zǐ zhī ròu 。” zàn duì yuē :“ qí zǐ zhī ròu shàng shí zhī , qí shéi bù shí !” lè yáng jì bà zhōng shān , wén hóu shǎng qí gōng ér yí qí xīn 。

  为您推荐:战国策·魏一·乐羊为魏将而攻中山文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签