战国策·西门豹为邺令拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 12:32:45

  文言文之家为您整理战国策·西门豹为邺令拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·西门豹为邺令注音版

  《 西ménbàowéilìng 》
   西ménbàowéilìng , érwèiwénhóu 。 wénhóuyuē :“ wǎng , jiùzizhīgōng , érchéngzhīmíng 。” 西ménbàoyuē :“ gǎnwènjiùgōngchéngmíng , yǒushù ?” wénhóuyuē :“ yǒuzhī 。 xiānglǎozhěérxiānshòuzuòzhīshì , érwènxiánliángzhīshìérshīshìzhī , qiúhǎoyǎnrénzhīměiéryángrénzhīchǒuzhěércānyànzhī 。 duōxiānglèiérfēi , yōuyǒuzhīyòu, niúzhīhuáng , báixiàng , lèi , jiēzhīérfēizhě 。”

战国策·西门豹为邺令拼音版

  《 xī mén bào wéi yè lìng 》
   xī mén bào wéi yè lìng , ér cí hū wèi wén hóu 。 wén hóu yuē :“ zǐ wǎng yǐ , bì jiù zi zhī gōng , ér chéng zǐ zhī míng 。” xī mén bào yuē :“ gǎn wèn jiù gōng chéng míng , yì yǒu shù hū ?” wén hóu yuē :“ yǒu zhī 。 fū xiāng yì lǎo zhě ér xiān shòu zuò zhī shì , zǐ rù ér wèn qí xián liáng zhī shì ér shī shì zhī , qiú qí hǎo yǎn rén zhī měi ér yáng rén zhī chǒu zhě ér cān yàn zhī 。 fū wù duō xiāng lèi ér fēi yě , yōu yǒu zhī yòu yě sì hé , lí niú zhī huáng yě sì hǔ , bái gǔ yí xiàng , wǔ fū lèi yù , cǐ jiē sì zhī ér fēi zhě yě 。”

  为您推荐:战国策·魏一·西门豹为邺令文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签