战国策·魏武侯与诸大夫浮于西河拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 12:37:18

  文言文之家为您整理战国策·魏武侯与诸大夫浮于西河拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏武侯与诸大夫浮于西河注音版

  《 wèihóuzhūdài西 》
   wèihóuzhūdài西 , chēngyuē :“ shānzhīxiǎn , xìnzāi !” wángzhōngshìwáng , yuē :“ jìnguózhīsuǒqiáng 。 ruòshànxiūzhī , wángzhī 。” duìyuē:“ jūnzhīyán , wēiguózhīdào ; éryòuzhī , shìwēi 。” hóu忿fènrányuē :“ zhīyányǒushuō ?”
   duìyuē :“ shānzhīxiǎn , xìnbǎo ; shìwángzhī , cóng 。 zhěsānmiáozhī , zuǒpéngzhī , yòuyǒudòngtíngzhīshuǐ , wénshānzàinán , érhéngshānzàiběi 。 shìxiǎn , wéizhèngshàn , érfàngzhúzhī 。 xiàjiézhīguó , zuǒtiānménzhīyīn , éryòutiānzhīyáng ,  、 zàiběi ,  、 luòchūnán 。 yǒuxiǎn , ránwéizhèngshàn , értāngzhī 。 yīnzhòuzhīguó , zuǒmèngménéryòuzhāng 、  , qiándài , hòubèishān 。 yǒuxiǎn , ránwéizhèngshàn , érwángzhī 。 qiějūnqīncóngchénérshèngjiàngchéng , chéngfēigāo , rénmínfēizhòng , ránérdebìngzhě , zhèngè 。 cóngshìguānzhī , xíngxiǎn , wáng !”
   hóuyuē :“ shàn 。 nǎijīnwénshèngrénzhīyán ! 西zhīzhèng , zhuānwěizhī 。”

战国策·魏武侯与诸大夫浮于西河拼音版

  《 wèi wǔ hóu yǔ zhū dài fū fú yú xī hé 》
   wèi wǔ hóu yǔ zhū dài fū fú yú xī hé , chēng yuē :“ hé shān zhī xiǎn , qǐ bù yì xìn gù zāi !” wáng zhōng shì wáng , yuē :“ cǐ jìn guó zhī suǒ yǐ qiáng yě 。 ruò shàn xiū zhī , zé bà wáng zhī yè jù yǐ 。” wú qǐ duì yuē :“ wú jūn zhī yán , wēi guó zhī dào yě ; ér zǐ yòu fù zhī , shì wēi yě 。” wǔ hóu fèn rán yuē :“ zǐ zhī yán yǒu shuō hū ?”
   wú qǐ duì yuē :“ hé shān zhī xiǎn , xìn bù zú bǎo yě ; shì bó wáng zhī yè , bù cóng cǐ yě 。 xī zhě sān miáo zhī jū , zuǒ péng lǐ zhī bō , yòu yǒu dòng tíng zhī shuǐ , wén shān zài qí nán , ér héng shān zài qí běi 。 shì cǐ xiǎn yě , wéi zhèng bù shàn , ér yǔ fàng zhú zhī 。 fū xià jié zhī guó , zuǒ tiān mén zhī yīn , ér yòu tiān xī zhī yáng , lú 、 yì zài qí běi , yī 、 luò chū qí nán 。 yǒu cǐ xiǎn yě , rán wéi zhèng bù shàn , ér tāng fá zhī 。 yīn zhòu zhī guó , zuǒ mèng mén ér yòu zhāng 、 fǔ , qián dài hé , hòu bèi shān 。 yǒu cǐ xiǎn yě , rán wéi zhèng bù shàn , ér wǔ wáng fá zhī 。 qiě jūn qīn cóng chén ér shèng jiàng chéng , chéng fēi bù gāo yě , rén mín fēi bù zhòng yě , rán ér kě de bìng zhě , zhèng è gù yě 。 cóng shì guān zhī , dì xíng xiǎn zǔ , xī zú yǐ bà wáng yǐ !”
   wǔ hóu yuē :“ shàn 。 wú nǎi jīn rì wén shèng rén zhī yán yě ! xī hé zhī zhèng , zhuān wěi zhī zǐ yǐ 。”

  为您推荐:战国策·魏一·魏武侯与诸大夫浮于西河文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签