战国策·魏公叔痤病拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 12:41:18

  文言文之家为您整理战国策·魏公叔痤病拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏公叔痤病注音版

  《 wèigōngshūcuóbìng 》
   wèigōngshūcuóbìng , huìwángwǎngwènzhī 。 yuē :“ gōngshūbìng , huì , jiāngnàishè ?” gōngshūcuóduìyuē :“ cuóyǒushùgōngsūnyāng , yuànwángguóshìtīngzhī 。 wèinéngtīng , 使shǐchūjìng 。” wángyīng , chūérwèizuǒyòuyuē :“ bēizāi ! gōngshūzhīxián , érwèiguǎrénguóshìtīngyāng , bèi !”
   gōngshūcuó , gōngsūnyāngwénzhī , zàng , 西zhīqín , xiàogōngshòuéryòngzhī 。 qínguǒqiáng , wèixiāo 。 fēigōngshūzhībèi , huìwángzhībèi 。 bèizhězhīhuàn , bèizhěwéibèi 。

战国策·魏公叔痤病拼音版

  《 wèi gōng shū cuó bìng 》
   wèi gōng shū cuó bìng , huì wáng wǎng wèn zhī 。 yuē :“ gōng shū bìng , jí bù kě huì , jiāng nài shè jì hé ?” gōng shū cuó duì yuē :“ cuó yǒu yù shù zǐ gōng sūn yāng , yuàn wáng yǐ guó shì tīng zhī yě 。 wèi fú néng tīng , wù shǐ chū jìng 。” wáng fú yīng , chū ér wèi zuǒ yòu yuē :“ qǐ bù bēi zāi ! yǐ gōng shū zhī xián , ér wèi guǎ rén bì yǐ guó shì tīng yāng , bù yì bèi hū !”
   gōng shū cuó sǐ , gōng sūn yāng wén zhī , yǐ zàng , xī zhī qín , xiào gōng shòu ér yòng zhī 。 qín guǒ rì yǐ qiáng , wèi rì yǐ xiāo 。 cǐ fēi gōng shū zhī bèi yě , huì wáng zhī bèi yě 。 bèi zhě zhī huàn , gù yǐ bù bèi zhě wéi bèi 。

  为您推荐:战国策·魏一·魏公叔痤病文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签