战国策·张仪为秦连横说魏王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 12:45:08

 文言文之家为您整理战国策·张仪为秦连横说魏王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张仪为秦连横说魏王注音版

 《 zhāngwéiqínliánhéngshuōwèiwáng 》
  zhāngwéiqínliánhéng , shuōwèiwángyuē :“ wèifāngzhìqiān , guòsānshíwànrén 。 píng , zhūhóutōng , tiáocòu , yǒumíngshānchuānzhī 。 cóngzhèngzhìliáng , guòbǎi ; cóngchénzhìliáng , èrbǎi 。 chírén , dàijuànérzhìliáng 。 nánchǔjìng , 西hánjìng , běizhàojìng , dōngjìng , shùfāng 。 shǒutíngzhàngzhěcānliè 。 liángcáo , xiàshíwàn 。 wèizhīshì , zhànchǎng 。 wèinánchǔér , gōngdōng ; dōngérzhào , zhàogōngběi ; hán , hángōng西 ; qīnchǔ , chǔgōngnán。 suǒwèifēnlièzhīdào 。
 “ qiězhūhóuzhīwéicóngzhě , ānshè 、 zūnzhǔ 、 qiángbīng 、 xiǎnmíng 。 cóngzhě , tiānxià , yuēwéixiōng , xíngbáiménghuánshuǐzhīshàng , xiāngjiān 。 qīnkūn , tóng , shàngyǒuzhēngqiáncái 。 érshìzhàwěifǎnqínzhīmóu , chéngmíng 。
 “ wángshìqín , qínxiàbīnggōngwài , juàn 、 yǎn 、 yàn 、 suānzǎo , jiéwèijìnyáng , zhàonán ; zhàonánwèiběi , wèiběi , cóngdàojué 。 cóngdàojué , wángzhīguóqiúwēi ,  。 qínxiéhánérgōngwèi , hánjiéqín , gǎntīng 。 qín 、 hánwéiguó , wèizhīwángér , chénzhīsuǒwéiwánghuàn 。 wèiwáng , shìqín , shìqínchǔ 、 hángǎndòng ; chǔ 、 hánzhīhuàn , wánggāozhěnér , guóyōu 。
 “ qiěqínzhīsuǒruòchǔ , érnéngruòchǔzhěruòwèi 。 chǔsuīyǒuzhīmíng , shíkōng ; suīzhòng , duōyánérqīngzǒu , běi , gǎnjiānzhàn 。 wèizhībīngnánmiànér , shèngchǔ 。 kuīchǔérwèi , gōngchǔérshìqín , nèijiàhuòānguó , shànshì 。 wángtīngchén , qínjiǎchūérdōng , suīshìqínér 。
 “ qiěcóngrénduōfènérguǎxìn , shuōzhūhóuzhīwáng , chūérchéngchē ; yuēguóérfǎn , chéngérfēnghóuzhī 。 shìtiānxiàzhīyóushì , èwànchēnqiè齿chǐyáncóngzhī便biàn , shuōrénzhǔ 。 rénzhǔlǎn , qiānshuō , èdexuànzāi ? chénwénchénzhōu , qúnqīngzhézhóu , zhòngkǒushuòjīn , yuànwángzhīshúzhī 。”
  wèiwángyuē :“ guǎrénchǔn , qiánshīzhī 。 qǐngchēngdōngfān , zhùgōng , shòuguàndài , chūnqiū , xiàowài 。”

战国策·张仪为秦连横说魏王拼音版

 《 zhāng yí wéi qín lián héng shuō wèi wáng 》
  zhāng yí wéi qín lián héng , shuō wèi wáng yuē :“ wèi dì fāng bù zhì qiān lǐ , zú bù guò sān shí wàn rén 。 dì sì píng , zhū hóu sì tōng , tiáo dá fú còu , wú yǒu míng shān dà chuān zhī zǔ 。 cóng zhèng zhì liáng , bù guò bǎi lǐ ; cóng chén zhì liáng , èr bǎi yú lǐ 。 mǎ chí rén qū , bù dài juàn ér zhì liáng 。 nán yǔ chǔ jìng , xī yǔ hán jìng , běi yǔ zhào jìng , dōng yǔ qí jìng , zú shù sì fāng 。 shǒu tíng zhàng zhě cān liè 。 sù liáng cáo yǔ , bù xià shí wàn 。 wèi zhī dì shì , gù zhàn chǎng yě 。 wèi nán yǔ chǔ ér bù yǔ qí , zé qí gōng qí dōng ; dōng yǔ qí ér bù yǔ zhào , zé zhào gōng qí běi ; bù hé yú hán , zé hán gōng qí xī ; bù qīn yú chǔ , zé chǔ gōng qí nán 。 cǐ suǒ wèi sì fēn wǔ liè zhī dào yě 。
 “ qiě fú zhū hóu zhī wéi cóng zhě , yǐ ān shè jì 、 zūn zhǔ 、 qiáng bīng 、 xiǎn míng yě 。 hé cóng zhě , yī tiān xià , yuē wéi xiōng dì , xíng bái mǎ yǐ méng yú huán shuǐ zhī shàng , yǐ xiāng jiān yě 。 fū qīn kūn dì , tóng fù mǔ , shàng yǒu zhēng qián cái 。 ér yù shì zhà wěi fǎn fù sū qín zhī yú móu , qí bù kě yǐ chéng yì míng yǐ 。
 “ dà wáng bù shì qín , qín xià bīng gōng hé wài , bá juàn 、 yǎn 、 yàn 、 suān zǎo , jié wèi qǔ jìn yáng , zé zhào bù nán ; zhào bù nán zé wèi bù běi , wèi bù běi , zé cóng dào jué 。 cóng dào jué , zé dà wáng zhī guó yù qiú wú wēi , bù kě dé yě 。 qín xié hán ér gōng wèi , hán jié yú qín , bù gǎn bù tīng 。 qín 、 hán wéi yī guó , wèi zhī wáng kě lì ér xū yě , cǐ chén zhī suǒ yǐ wéi dà wáng huàn yě 。 wèi dà wáng jì , mò rú shì qín , shì qín zé chǔ 、 hán bì bù gǎn dòng ; wú chǔ 、 hán zhī huàn , zé dà wáng gāo zhěn ér wò , guó bì wú yōu yǐ 。
 “ qiě fú qín zhī suǒ yù ruò mò rú chǔ , ér néng ruò chǔ zhě mò ruò wèi 。 chǔ suī yǒu fù dà zhī míng , qí shí kōng xū ; qí zú suī zhòng , duō yán ér qīng zǒu , yì běi , bù gǎn jiān zhàn 。 wèi zhī bīng nán miàn ér fá , shèng chǔ bì yǐ 。 fū kuī chǔ ér yì wèi , gōng chǔ ér shì qín , nèi jià huò ān guó , cǐ shàn shì yě 。 dà wáng bù tīng chén , qín jiǎ chū ér dōng , suī yù shì qín ér bù kě dé yě 。
 “ qiě fú cóng rén duō fèn cí ér guǎ kě xìn , shuō yī zhū hóu zhī wáng , chū ér chéng qí chē ; yuē yī guó ér fǎn , chéng ér fēng hóu zhī jī 。 shì gù tiān xià zhī yóu shì , mò bù rì yè è wàn chēn mù qiè chǐ yǐ yán cóng zhī biàn , yǐ shuō rén zhǔ 。 rén zhǔ lǎn qí cí , qiān qí shuō , è de wú xuàn zāi ? chén wén jī yǔ chén zhōu , qún qīng zhé zhóu , zhòng kǒu shuò jīn , gù yuàn dà wáng zhī shú jì zhī yě 。”
  wèi wáng yuē :“ guǎ rén chǔn yú , qián jì shī zhī 。 qǐng chēng dōng fān , zhù dì gōng , shòu guàn dài , cí chūn qiū , xiào hé wài 。”

 为您推荐:战国策·魏一·张仪为秦连横说魏王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签