战国策·齐魏约而伐楚拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 12:47:25

  文言文之家为您整理战国策·齐魏约而伐楚拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·齐魏约而伐楚注音版

  《 wèiyuēérchǔ 》
    、 wèiyuēérchǔ , wèidǒngqìngwéizhì 。 chǔgōng , bàizhī , érwèijiù 。 tiányīng , jiāngshādǒngqìng 。 gànwéidǒngqìngwèitiányīngyuē :“ chǔgōng , bàizhī , érgǎnshēnzhě , wèiwèijiāngnèizhīérhòu 。 jīnshādǒngqìng , shìshìchǔwèi 。 wèichǔ , wēi 。 guìdǒngqìngshànwèi , érzhīchǔ 。”

战国策·齐魏约而伐楚拼音版

  《 qí wèi yuē ér fá chǔ 》
   qí 、 wèi yuē ér fá chǔ , wèi yǐ dǒng qìng wéi zhì yú qí 。 chǔ gōng qí , dà bài zhī , ér wèi fú jiù 。 tián yīng nù , jiāng shā dǒng qìng 。 gàn yí wéi dǒng qìng wèi tián yīng yuē :“ chǔ gōng qí , dà bài zhī , ér bù gǎn shēn rù zhě , yǐ wèi wèi jiāng nèi zhī yú qí ér jī qí hòu 。 jīn shā dǒng qìng , shì shì chǔ wú wèi yě 。 wèi nù hé yú chǔ , qí bì wēi yǐ 。 bù rú guì dǒng qìng yǐ shàn wèi , ér yí zhī yú chǔ yě 。”

  为您推荐:战国策·魏一·齐魏约而伐楚文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签