战国策·苏秦拘于魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 19:16:47

  文言文之家为您整理战国策·苏秦拘于魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏秦拘于魏注音版

  《 qínwèi 》
   qínwèi , zǒuérzhīhán , wèishìguānértōng 。 使shǐwéizhīwèiwèiwángyuē :“ qǐngsòngfēngjīngyángjūn , érqínshòu 。 qínfēiyǒuérsòng , ránsuǒshòuzhě , xìnwángqín 。 jīnqínjiàn 、 wèizhī , shèn , qín , érqínxìn 。  、 qínérjīngyángjūnyǒusòng , fēiwèizhī 。 wángdōngqín , qínértīng 。  、 qín , tiānxiàyōu , chéng , 广guǎng 。”

战国策·苏秦拘于魏拼音版

  《 sū qín jū yú wèi 》
   sū qín jū yú wèi , yù zǒu ér zhī hán , wèi shì bì guān ér bù tōng 。 qí shǐ sū lì wéi zhī wèi wèi wáng yuē :“ qí qǐng yǐ sòng dì fēng jīng yáng jūn , ér qín bù shòu yě 。 fū qín fēi bù lì yǒu qí ér dé sòng dì yě , rán qí suǒ yǐ bù shòu zhě , bù xìn qí wáng yǔ sū qín yě 。 jīn qín jiàn qí 、 wèi zhī bù hé yě , rú cǐ qí shèn yě , zé qí bì bù qī qín , ér qín xìn qí yǐ 。 qí 、 qín hé ér jīng yáng jūn yǒu sòng dì , zé fēi wèi zhī lì yě 。 gù wáng bù rú fù dōng sū qín , qín bì yí qí ér bù tīng yě 。 fū qí 、 qín bù hé , tiān xià wú yōu , fá qí chéng , zé dì guǎng yǐ 。”

  为您推荐:战国策·魏一·苏秦拘于魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签