战国策·张仪欲穷陈轸拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 19:25:09

  文言文之家为您整理战国策·张仪欲穷陈轸拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张仪欲穷陈轸注音版

  《 zhāngqióngchénzhěn 》
   zhāngqióngchénzhěn , lìngwèiwángzhàoérxiāngzhī , láijiāngzhī 。 jiāngxíng , chényīngzhǐgōngzhīxíng , yuē :“ zhīzhànzhě , chá 。 zhèngqiángchūqínyuē , yīngwéizhī 。 wèijuéchǔ 、  , zhòngyínggōng 。 yǐngzhōngshàngōngzhě , gōngzhī , quànwángduōgōngzhīchē 。 gōngzhìsòng , dàochēngérxíng , 使shǐrénwèiwángyuē ‘ wèizhīsuǒyíngzhě, jué 、 chǔ 。” wángyuē :“ guǒzhīwèiérjiànguǎrén , qǐngfēngzi 。” yīnhóuzhīchēyíngzhī 。

战国策·张仪欲穷陈轸拼音版

  《 zhāng yí yù qióng chén zhěn 》
   zhāng yí yù qióng chén zhěn , lìng wèi wáng zhào ér xiāng zhī , lái jiāng wù zhī 。 jiāng xíng , qí zǐ chén yīng zhǐ qí gōng zhī xíng , yuē :“ wù zhī zhàn zhě , bù kě bù chá yě 。 zhèng qiáng chū qín yuē , yīng wéi zhī 。 fū wèi yù jué chǔ 、 qí , bì zhòng yíng gōng 。 yǐng zhōng bù shàn gōng zhě , yù gōng zhī qù yě , bì quàn wáng duō gōng zhī chē 。 gōng zhì sòng , dào chēng jí ér wú xíng , shǐ rén wèi qí wáng yuē ‘ wèi zhī suǒ yǐ yíng wǒ zhě , yù yǐ jué qí 、 chǔ yě 。” qí wáng yuē :“ zǐ guǒ wú zhī wèi ér jiàn guǎ rén yě , qǐng fēng zi 。” yīn yǐ lǔ hóu zhī chē yíng zhī 。

  为您推荐:战国策·魏一·张仪欲穷陈轸文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签