战国策·张仪走之魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 20:25:38

  文言文之家为您整理战国策·张仪走之魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张仪走之魏注音版

  《 zhāngzǒuzhīwèi 》
   zhāngzǒuzhīwèi , wèijiāngyíngzhī 。 zhāngchǒujiànwáng , nèi , dewáng 。 zhāngchǒu退tuì , jiànwángyuē :“ wángwénlǎoqièshìzhǔzhě ? chángshuāi , zhòngjiāér 。 jīnchénzhīshìwáng , ruòlǎoqièzhīshìzhǔzhě 。” wèiwángyīnzhāng 。

战国策·张仪走之魏拼音版

  《 zhāng yí zǒu zhī wèi 》
   zhāng yí zǒu zhī wèi , wèi jiāng yíng zhī 。 zhāng chǒu jiàn yú wáng , yù wù nèi , bù de yú wáng 。 zhāng chǒu tuì , fù jiàn yú wáng yuē :“ wáng yì wén lǎo qiè shì qí zhǔ fù zhě hū ? zǐ cháng sè shuāi , zhòng jiā ér yǐ 。 jīn chén zhī shì wáng , ruò lǎo qiè zhī shì qí zhǔ fù zhě 。” wèi wáng yīn bù nà zhāng yí 。

  为您推荐:战国策·魏一·张仪走之魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签