战国策·张仪欲以魏合于秦韩拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 21:00:11

  文言文之家为您整理战国策·张仪欲以魏合于秦韩拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张仪欲以魏合于秦韩注音版

  《 zhāngwèiqínhán 》
   zhāngwèiqín 、 hánérgōng 、 chǔ 。 huìshīwèi 、 chǔànbīng 。 rénduōwéizhāngwángsuǒ 。 huìwèiwángyuē :“ xiǎoshì , wèizhěwèizhězhèngbàn , kuàngshì ? wèiqín 、 hánérgōng 、 chǔ , shì , érwángzhīqúnchénjiēwéi 。 zhīshì , shìmíng ? érqúnchénzhīzhīshù , shìtóng ? shì , wèishìmíng , érqúnchénzhīzhīshù , yòufēijiētóng , shìyǒubànsāi 。 suǒwèijiézhǔzhě , shībànzhě 。”

战国策·张仪欲以魏合于秦韩拼音版

  《 zhāng yí yù yǐ wèi hé yú qín hán 》
   zhāng yí yù yǐ wèi hé yú qín 、 hán ér gōng qí 、 chǔ 。 huì shī yù yǐ wèi hé yú qí 、 chǔ yǐ àn bīng 。 rén duō wéi zhāng zǐ yú wáng suǒ 。 huì zǐ wèi wáng yuē :“ xiǎo shì yě , wèi kě zhě wèi bù kě zhě zhèng bàn , kuàng dà shì hū ? yǐ wèi hé yú qín 、 hán ér gōng qí 、 chǔ , dà shì yě , ér wáng zhī qún chén jiē yǐ wéi kě 。 bù zhī shì qí kě yě , rú shì qí míng yé ? ér qún chén zhī zhī shù yě , rú shì qí tóng yé ? shì qí kě yě , wèi rú shì qí míng yě , ér qún chén zhī zhī shù yě , yòu fēi jiē tóng yě , shì yǒu qí bàn sāi yě 。 suǒ wèi jié zhǔ zhě , shī qí bàn zhě yě 。”

  为您推荐:战国策·魏一·张仪欲以魏合于秦韩文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签