战国策·张仪欲并相秦魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 21:06:37

  文言文之家为您整理战国策·张仪欲并相秦魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张仪欲并相秦魏注音版

  《 zhāngbìngxiāngqínwèi 》
   zhāngbìngxiāngqín 、 wèi , wèiwèiwángyuē :“ qǐngqíngōngsānchuān , wángjiānyuēnányáng , hánshìwáng 。” shǐyànwèizhàoxiànyuē :“ gōngchǔzuǒqiúxiāngzhīwèi , hánkǒngwáng , nánzǒuchǔ 。 jiānxiāngqín 、 wèi , gōngbìngxiāngchǔ 、 hán 。”

战国策·张仪欲并相秦魏拼音版

  《 zhāng yí yù bìng xiāng qín wèi 》
   zhāng yí yù bìng xiāng qín 、 wèi , gù wèi wèi wáng yuē :“ yí qǐng yǐ qín gōng sān chuān , wáng yǐ qí jiān yuē nán yáng , hán shì wáng 。” shǐ yàn wèi zhào xiàn yuē :“ gōng hé bù yǐ chǔ zuǒ yí qiú xiāng zhī yú wèi , hán kǒng wáng , bì nán zǒu chǔ 。 yí jiān xiāng qín 、 wèi , zé gōng yì bì bìng xiāng chǔ 、 hán yě 。”

  为您推荐:战国策·魏一·张仪欲并相秦魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签