战国策·魏王将相张仪拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 21:09:08

  文言文之家为您整理战国策·魏王将相张仪拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏王将相张仪注音版

  《 wèiwángjiàngxiàngzhāng 》
   wèiwángjiàngxiàngzhāng , shǒu , lìngrénwèihángōngshūyuē :“ zhāngqín 、 wèi 。 yányuē :‘ wèigōngnányáng , qíngōngsānchuān , hánshìwáng 。’ qiěwèiwángsuǒguìzhāngzhě , de , hánzhīnányáng 。 shǎowěiyān , wéiyǎngōng , qín 、 wèizhījiāofèi 。  , wèiqínér , shōuhánérxiāngyǎn 。” gōngshūwéixìn , yīnérwěizhī , shǒuwéigōng , guǒxiāngwèi 。

战国策·魏王将相张仪拼音版

  《 wèi wáng jiàng xiàng zhāng yí 》
   wèi wáng jiàng xiàng zhāng yí , xī shǒu fú lì , gù lìng rén wèi hán gōng shū yuē :“ zhāng yí yǐ hé qín 、 wèi yǐ 。 qí yán yuē :‘ wèi gōng nán yáng , qín gōng sān chuān , hán shì bì wáng 。’ qiě wèi wáng suǒ yǐ guì zhāng zǐ zhě , yù de dì , zé hán zhī nán yáng jǔ yǐ 。 zǐ hé shǎo wěi yān , yǐ wéi yǎn gōng , zé qín 、 wèi zhī jiāo kě fèi yǐ 。 rú cǐ , zé wèi bì tú qín ér qì yí , shōu hán ér xiāng yǎn 。” gōng shū yǐ wéi xìn , yīn ér wěi zhī , xī shǒu yǐ wéi gōng , guǒ xiāng wèi 。

  为您推荐:战国策·魏一·魏王将相张仪文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签