战国策·楚许魏六城拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 21:12:24

  文言文之家为您整理战国策·楚许魏六城拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·楚许魏六城注音版

  《 chǔwèiliùchéng 》
   chǔwèiliùchéng , zhīércúnyàn 。 zhāngbàizhī , wèiwèiwángyuē :“ wèisānguózhī , fǎnyànxiàchǔ , chǔ 、 zhàotīngzhī , érwèiliùchéng 。 shìwángshīmóuchǔ 、 zhào , érshùyuàn 、 qín 。 suìzhào , chéngqiū , shōuqīn ,  、 dùnqiūwēi。 chǔnányángjiǔ , nèipèi ,  、 yānlíngwēi 。 wángzhīsuǒzhě , xīnguān 。 érdàosòng 、 wèiwéizhì , shìbàiwéizhào , shìchénggōngxiànsòng 、 wèi 。” wèiwángtīng 。

战国策·楚许魏六城拼音版

  《 chǔ xǔ wèi liù chéng 》
   chǔ xǔ wèi liù chéng , yǔ zhī fá qí ér cún yàn 。 zhāng yí yù bài zhī , wèi wèi wáng yuē :“ qí wèi sān guó zhī hé yě , bì fǎn yàn dì yǐ xià chǔ , chǔ 、 zhào bì tīng zhī , ér bù yǔ wèi liù chéng 。 shì wáng shī móu yú chǔ 、 zhào , ér shù yuàn yú qí 、 qín yě 。 qí suì fá zhào , qǔ chéng qiū , shōu qīn dì , xū 、 dùn qiū wēi 。 chǔ pò nán yáng jiǔ yí , nèi pèi , xǔ 、 yān líng wēi 。 wáng zhī suǒ dé zhě , xīn guān yě 。 ér dào tú sòng 、 wèi wéi zhì , shì bài wéi zhào qū , shì chéng gōng xiàn sòng 、 wèi 。” wèi wáng fú tīng yě 。

  为您推荐:战国策·魏一·楚许魏六城文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签