战国策·张仪告公仲拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 21:15:53

  文言文之家为您整理战国策·张仪告公仲拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张仪告公仲注音版

  《 zhānggàogōngzhòng 》
   zhānggàogōngzhòng , lìng , shǎnghánwángjìnwài 。 wèiwáng , wènzhāngzi 。 zhāngyuē :“ qínjiù , hángōngnányáng , qín 、 hánérgōngnányáng ,  。 qiěwáng , wángqín , hánzhījué 。” wèiwángsuìshàngqín , xìnhán 、 广guǎngwèi 、 jiùzhào , chǐchǔrén , xià 。 zhīshìsuìbài 。

战国策·张仪告公仲拼音版

  《 zhāng yí gào gōng zhòng 》
   zhāng yí gào gōng zhòng , lìng yǐ jī gù , shǎng hán wáng yǐ jìn hé wài 。 wèi wáng jù , wèn zhāng zi 。 zhāng zǐ yuē :“ qín yù jiù qí , hán yù gōng nán yáng , qín 、 hán hé ér yù gōng nán yáng , wú yì yě 。 qiě yǐ yù bǔ wáng , wáng bù yù qín , hán zhī bǔ yě jué yǐ 。” wèi wáng suì shàng yù qín , xìn hán 、 guǎng wèi 、 jiù zhào , chǐ chǔ rén , jù yú bì xià 。 fá qí zhī shì suì bài 。

  为您推荐:战国策·魏一·张仪告公仲文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签