战国策·徐州之役拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 21:18:27

  文言文之家为您整理战国策·徐州之役拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·徐州之役注音版

  《 zhōuzhī 》
   zhōuzhī , shǒuwèiliángwángyuē :“ yángéryīnjiéchǔ ? èrguóshìwáng ,  、 chǔzhàn 。 zhànshèngchǔ , érchéngzhī, fāngchéngzhīwài ; chǔzhànshèngbài , érchéngzhī , shìtàizhīchóubào 。”

战国策·徐州之役拼音版

  《 xú zhōu zhī yì 》
   xú zhōu zhī yì , xī shǒu wèi liáng wáng yuē :“ hé bù yáng yǔ qí ér yīn jié yú chǔ ? èr guó shì wáng , qí 、 chǔ bì zhàn 。 qí zhàn shèng chǔ , ér yǔ chéng zhī , bì qǔ fāng chéng zhī wài ; chǔ zhàn shèng qí bài , ér yǔ chéng zhī , shì tài zǐ zhī chóu bào yǐ 。”

  为您推荐:战国策·魏一·徐州之役文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签