战国策·秦败东周拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 21:21:38

  文言文之家为您整理战国策·秦败东周拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦败东周注音版

  《 qínbàidōngzhōu 》
   qínbàidōngzhōu , wèizhànquè , shā 。 wèilìnggōngsūnyǎnchéngshèngérliújìng , qǐngbēi , jiǎngqín 。 wèidòuwèiwèiwángyuē :“ chénzhīyǎnzhīsuǒtīngqínzhīshǎoduō , ránérchénnéngbànyǎnzhī , érlìngqínjiǎngwáng 。” wángyuē :“ nài ?” duìyuē:“ wángruòdòuguānnèihóu , érlìngzhào 。 wángzhòngxíngérhòufèngzhī 。 yīnyángyányuē :‘ wénzhōu 、 wèilìngdòuwèifèngyángjūn , értīngqín 。’ zhōujūn 、 dòu 、 fèngyángjūnzhīránghóu , màoshǒuzhīchóu 。 jīnxíngzhě , dòu ; zhìzhě , fèngyángjūn。 tàihòukǒngyīnránghóu , érbàizhī , shǎoqǐngwáng , érdōngzhōuwèi 。”

战国策·秦败东周拼音版

  《 qín bài dōng zhōu 》
   qín bài dōng zhōu , yǔ wèi zhàn yú yī què , shā xī wǔ 。 wèi lìng gōng sūn yǎn chéng shèng ér liú yú jìng , qǐng bēi cí gē dì , yǐ jiǎng yú qín 。 wèi dòu lǚ wèi wèi wáng yuē :“ chén bù zhī yǎn zhī suǒ yǐ tīng yú qín zhī shǎo duō , rán ér chén néng bàn yǎn zhī gē , ér lìng qín jiǎng yú wáng 。” wáng yuē :“ nài hé ?” duì yuē :“ wáng bù ruò yǔ dòu lǚ guān nèi hóu , ér lìng zhào 。 wáng zhòng qí xíng ér hòu fèng zhī 。 yīn yáng yán yuē :‘ wén zhōu 、 wèi lìng dòu lǚ yǐ gē wèi yú fèng yáng jūn , ér tīng qín yǐ 。’ fū zhōu jūn 、 dòu lǚ 、 fèng yáng jūn zhī yǔ ráng hóu , mào shǒu zhī chóu yě 。 jīn xíng hé zhě , dòu lǚ yě ; zhì gē zhě , fèng yáng jūn yě 。 tài hòu kǒng qí bù yīn ráng hóu yě , ér yù bài zhī , bì yǐ shǎo gē qǐng hé yú wáng , ér hé yú dōng zhōu yǔ wèi yě 。”

  为您推荐:战国策·魏一·秦败东周文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签