战国策·齐王将见燕赵楚之相于卫拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 21:24:32

  文言文之家为您整理战国策·齐王将见燕赵楚之相于卫拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·齐王将见燕赵楚之相于卫注音版

  《 wángjiāngjiànyānzhàochǔzhīxiāngwèi 》
   wángjiāngjiànyān 、 zhào 、 chǔzhīxiāngwèi , yuēwàiwèi 。 wèiwáng , kǒngmóuwèi , gàogōngsūnyǎn 。 gōngsūnyǎnyuē :“ wángchénbǎijīn , chénqǐngbàizhī 。” wángwéiyuēchē , zàibǎijīn 。 shǒuwángzhìzhīyuē , xiānchēshíchéngzhìwèijiān , xíngbǎijīnqǐngxiānjiànwáng , nǎidejiàn 。 yīnjiǔzuòān , cóngróngtánsānguózhīxiāngyuàn 。
   wèiwángyuē :“ wángsānguóyuēwàiwèi , wèi使shǐgōngsūnyǎnlái , jīnjiǔzhītán , shìwángmóusānguó 。” wángyuē :“ wèiwángwénguǎrénlái , 使shǐgōngsūnziláoguǎrén , guǎrénzhī 。” sānguózhīxiāngxìnwángzhī , shìsuìbài 。

战国策·齐王将见燕赵楚之相于卫拼音版

  《 qí wáng jiāng jiàn yān zhào chǔ zhī xiāng yú wèi 》
   qí wáng jiāng jiàn yān 、 zhào 、 chǔ zhī xiāng yú wèi , yuē wài wèi 。 wèi wáng jù , kǒng qí móu fá wèi yě , gào gōng sūn yǎn 。 gōng sūn yǎn yuē :“ wáng yǔ chén bǎi jīn , chén qǐng bài zhī 。” wáng wéi yuē chē , zài bǎi jīn 。 xī shǒu qī qí wáng zhì zhī yuē , xiān yǐ chē wǔ shí chéng zhì wèi jiān qí , xíng yǐ bǎi jīn yǐ qǐng xiān jiàn qí wáng , nǎi de jiàn 。 yīn jiǔ zuò ān , cóng róng tán sān guó zhī xiāng yuàn 。
   wèi qí wáng yuē :“ wáng yǔ sān guó yuē wài wèi , wèi shǐ gōng sūn yǎn lái , jīn jiǔ yǔ zhī tán , shì wáng móu sān guó yě yě 。” qí wáng yuē :“ wèi wáng wén guǎ rén lái , shǐ gōng sūn zi láo guǎ rén , guǎ rén wú yǔ zhī yǔ yě 。” sān guó zhī bù xiāng xìn qí wáng zhī yù , yù shì suì bài 。

  为您推荐:战国策·魏一·齐王将见燕赵楚之相于卫文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签