战国策·魏令公孙衍请和于秦拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 21:27:05

  文言文之家为您整理战国策·魏令公孙衍请和于秦拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏令公孙衍请和于秦注音版

  《 wèilìnggōngsūnyǎnqǐngqín 》
   wèilìnggōngsūnyǎnqǐngqín , huījiāozhīyuē :“ duō 。 yuē , chéng , yǒuqínzhòng , wáng ; chéng , hòunéngwèiqínzhě 。”

战国策·魏令公孙衍请和于秦拼音版

  《 wèi lìng gōng sūn yǎn qǐng hé yú qín 》
   wèi lìng gōng sūn yǎn qǐng hé yú qín , qí mǔ huī jiāo zhī yǔ yuē :“ wú duō gē 。 yuē , hé chéng , gù yǒu qín zhòng hé , yǐ yǔ wáng yù ; hé bù chéng , zé hòu bì mò néng yǐ wèi hé yú qín zhě yǐ 。”

  为您推荐:战国策·魏一·魏令公孙衍请和于秦文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签