战国策·犀首见梁君拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 23:55:11

  文言文之家为您整理战国策·犀首见梁君拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·犀首见梁君注音版

  《 shǒujiànliángjūn 》
   shǒujiànliángjūnyuē :“ chénjìnjiézhī , wéiwáng广guǎngzūnmíng , tiáncóngzhōngbàijūn , wángyòutīngzhī , shìchénzhōngchénggōng 。 wáng , chénjiāngshì ; shì , chénqǐngwáng 。” wángyuē :“  , guǎrénzhīzhǎngzhīchén 。 wèizhī便biàn , shāzhīwángzhī , wèitiānxià , nèizhīruòqúnchén 。 jīnwéiwàizhī , lìnggǎnzizhīshì 。 zizhīshìzhě , wéishāzhīwángzhī ,  ?” shǒunuò 。 shìdōngjiàntiányīng , zhīyuējié ; zhàowénérxiāngzhīwèi , shēnxiānghán 。

战国策·犀首见梁君拼音版

  《 xī shǒu jiàn liáng jūn 》
   xī shǒu jiàn liáng jūn yuē :“ chén jìn lì jié zhī , yù yǐ wéi wáng guǎng tǔ qǔ zūn míng , tián xū cóng zhōng bài jūn , wáng yòu tīng zhī , shì chén zhōng wú chéng gōng yě 。 xū wáng , chén jiāng shì ; xū shì , chén qǐng wáng 。” wáng yuē :“ xū , guǎ rén zhī gǔ zhǎng zhī chén yě 。 wèi zǐ zhī bù biàn yě , shā zhī wáng zhī , wú wèi tiān xià hé , nèi zhī wú ruò qún chén hé yě 。 jīn wú wéi zǐ wài zhī , lìng wú gǎn rù zi zhī shì 。 rù zi zhī shì zhě , wú wéi zǐ shā zhī wáng zhī , hú rú ?” xī shǒu xǔ nuò 。 yú shì dōng jiàn tián yīng , yǔ zhī yuē jié ; zhào wén zǐ ér xiāng zhī wèi , shēn xiāng yú hán 。

  为您推荐:战国策·魏二·犀首见梁君文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签