战国策·苏代为田需说魏王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 23:59:40

  文言文之家为您整理战国策·苏代为田需说魏王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏代为田需说魏王注音版

  《 dàiwéitiánshuōwèiwáng 》
   dàiwéitiánshuōwèiwángyuē :“ chénqǐngwènwénzhīwéiwèi , shúwéi ?” wángyuē ;“ wéi 。”“ yǎnzhīwéiwèi , shúwéihán ?” wángyuē :“ wéihán 。” érdàiyuē :“ yǎnjiāngyòuhánérzuǒwèi , wénjiāngyòuérzuǒwèi 。 èrrénzhě , jiāngyòngwángzhīguó , shìshì , zhōngdàoér , wángqiěsuǒwénzhī 。 wángzhīguósuīshènércóngzhī 。 wángshè , èrrénzhězhīsuǒwéi 。 èrrénzhěyuē :‘ fēirén , shìérwèi , cuòwáng 。’ èrrénzhěgǎnyǒuwàixīn 。 èrrénzhězhīsuǒwéizhī , wèiwèi , wángcuòzhī , chénwéishēnér便biànshì 。” wángyuē :“ shàn 。” guǒcuò 。

战国策·苏代为田需说魏王拼音版

  《 sū dài wéi tián xū shuō wèi wáng 》
   sū dài wéi tián xū shuō wèi wáng yuē :“ chén qǐng wèn wén zhī wéi wèi , shú yǔ qí wéi qí yě ?” wáng yuē ;“ bù rú qí wéi qí yě 。”“ yǎn zhī wéi wèi , shú yǔ qí wéi hán yě ?” wáng yuē :“ bù rú qí wéi hán yě 。” ér sū dài yuē :“ yǎn jiāng yòu hán ér zuǒ wèi , wén jiāng yòu qí ér zuǒ wèi 。 èr rén zhě , jiāng yòng wáng zhī guó , jǔ shì yú shì , zhōng dào ér bù kě , wáng qiě wú suǒ wén zhī yǐ 。 wáng zhī guó suī shèn lè ér cóng zhī kě yě 。 wáng bù rú shè xū yú cè , yǐ jī èr rén zhě zhī suǒ wéi 。 èr rén zhě yuē :‘ xū fēi wú rén yě , wú jǔ shì ér bù lì yú wèi , xū bì cuò wǒ yú wáng 。’ èr rén zhě bì bù gǎn yǒu wài xīn yǐ 。 èr rén zhě zhī suǒ wéi zhī , lì yú wèi yǔ bù lì yú wèi , wáng cuò xū yú cè yǐ jī zhī , chén yǐ wéi shēn lì ér biàn yú shì 。” wáng yuē :“ shàn 。” guǒ cuò xū yú cè 。

  为您推荐:战国策·魏二·苏代为田需说魏王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签