战国策·史举非犀首于王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 00:03:44

  文言文之家为您整理战国策·史举非犀首于王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·史举非犀首于王注音版

  《 shǐfēishǒuwáng 》
   shǐfēishǒuwáng 。 shǒuqióngzhī , wèizhāngyuē :“ qǐnglìngwángràngxiānshēngguó , wángwéiyáo 、 shùn ; érxiānshēngshòu, yóu 。 yǎnqǐngyīnlìngwángzhìwànxiānshēng 。” zhāngshuō , yīnlìngshǐshùjiànshǒu 。 wángwénzhīérrèn , shǐér 。

战国策·史举非犀首于王拼音版

  《 shǐ jǔ fēi xī shǒu yú wáng 》
   shǐ jǔ fēi xī shǒu yú wáng 。 xī shǒu yù qióng zhī , wèi zhāng yí yuē :“ qǐng lìng wáng ràng xiān shēng yǐ guó , wáng wéi yáo 、 shùn yǐ ; ér xiān shēng fú shòu , yì xǔ yóu yě 。 yǎn qǐng yīn lìng wáng zhì wàn hù yì yú xiān shēng 。” zhāng yí shuō , yīn lìng shǐ jǔ shù jiàn xī shǒu 。 wáng wén zhī ér fú rèn yě , shǐ jǔ bù cí ér qù 。

  为您推荐:战国策·魏二·史举非犀首于王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签