战国策·楚王攻梁南拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 09:48:05

  文言文之家为您整理战国策·楚王攻梁南拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·楚王攻梁南注音版

  《 chǔwánggōngliángnán 》
   chǔwánggōngliángnán , hánshìyīnwéiqiáng 。 chénghuīwéishǒuwèihánwángyuē :“ gōngqiáng , chǔshījìn 。 wèinéngzhī , jiāoértīngchǔ , hánshìwēi , wángshìqiáng 。 wèihánhuàn , chǔzhàn , zhànérshèng , liángnéngshǒu , éryòukuàngcúnqiáng ? ruòzhànérshèng , bīng , wángzhīgōngqiáng 。”

战国策·楚王攻梁南拼音版

  《 chǔ wáng gōng liáng nán 》
   chǔ wáng gōng liáng nán , hán shì yīn wéi qiáng 。 chéng huī wéi xī shǒu wèi hán wáng yuē :“ jí gōng qiáng , chǔ shī bì jìn yǐ 。 wèi bù néng zhī , jiāo bì ér tīng chǔ , hán shì bì wēi , gù wáng bù rú shì qiáng 。 wèi wú hán huàn , bì yǔ chǔ zhàn , zhàn ér bù shèng , dà liáng bù néng shǒu , ér yòu kuàng cún qiáng hū ? ruò zhàn ér shèng , bīng bà bì , dà wáng zhī gōng qiáng yì yǐ 。”

  为您推荐:战国策·魏二·楚王攻梁南文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签