战国策·魏惠王死拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 09:54:34

 文言文之家为您整理战国策·魏惠王死拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏惠王死注音版

 《 wèihuìwáng 》
  wèihuìwáng , zàngyǒu 。 tiānxuě , zhìniú , huàichéngguō , qiěwèizhàndàoérzàng 。 qúnchénduōjiàntàizhě , yuē ;“ xuěshènérsàngxíng , mínshènbìngzhī 。 guānfèiyòukǒnggěi , qǐngchígèng 。” tàiyuē :“ wéirén , érmínláoguānfèiyòngzhī , érxíngxiānshēngzhīsàng ,  。 yán 。”
  qúnchénjiēgǎnyán , érgàoshǒu 。 shǒuyuē :“ wèiyǒuyánzhī , shìwéihuìgōng ! qǐnggàohuìgōng 。”
  huìgōngyuē :“ nuò 。” jiàérjiàntàiyuē :“ zàngyǒu 。” tàiyuē :“ rán 。” huìgōngyuē :“ wángzàngchǔshānzhīwěi , luánshuǐniè , jiànguānzhīqián 。 wénwángyuē :  ! xiānjūnjiànqúnchénbǎixìng , 使shǐluánshuǐjiànzhī 。’ shìchūérwéizhīzhāngcháo , bǎixìngjiējiànzhī , sānérhòugèngzàng 。 wénwángzhī 。 jīnzàngyǒu , érxuěshèn , niú , nánxíng , tàiwéizhī , xiánzàng ? yuàntàigèng 。 xiānwángshǎoliúérshè 、 ānqiánshǒu , 使shǐxuěshèn 。 yīnchíérgèngwéi , wénwángzhī 。 ruòérwéi , zhěxiūwénwáng ?” tàiyuē :“ shènshàn 。 jìngchí , gèng 。”
  huìfēixíngshuō , yòulìngwèitàiwèizàngxiānwángéryīnyòushuōwénwángzhī 。 shuōwénwángzhīshìtiānxià , xiǎogōngzāi !

战国策·魏惠王死拼音版

 《 wèi huì wáng sǐ 》
  wèi huì wáng sǐ , zàng yǒu rì yǐ 。 tiān dà yǔ xuě , zhì yú niú mù , huài chéng guō , qiě wèi zhàn dào ér zàng 。 qún chén duō jiàn tài zǐ zhě , yuē ;“ xuě shèn rú cǐ ér sàng xíng , mín bì shèn bìng zhī 。 guān fèi yòu kǒng bù gěi , qǐng chí qī gèng rì 。” tài zǐ yuē :“ wéi rén zǐ , ér yǐ mín láo yǔ guān fèi yòng zhī gù , ér bù xíng xiān shēng zhī sàng , bù yì yě 。 zǐ wù fù yán 。”
  qún chén jiē bù gǎn yán , ér yǐ gào xī shǒu 。 xī shǒu yuē :“ wú wèi yǒu yǐ yán zhī yě , shì qí wéi huì gōng hū ! qǐng gào huì gōng 。”
  huì gōng yuē :“ nuò 。” jià ér jiàn tài zǐ yuē :“ zàng yǒu rì yǐ 。” tài zǐ yuē :“ rán 。” huì gōng yuē :“ xī wáng jì lì zàng yú chǔ shān zhī wěi , luán shuǐ niè qí mù , jiàn guān zhī qián hé 。 wén wáng yuē : xī ! xiān jūn bì yù yī jiàn qún chén bǎi xìng yě fū , gù shǐ luán shuǐ jiàn zhī 。’ yú shì chū ér wéi zhī zhāng yú cháo , bǎi xìng jiē jiàn zhī , sān rì ér hòu gèng zàng 。 cǐ wén wáng zhī yì yě 。 jīn zàng yǒu rì yǐ , ér xuě shèn , jí niú mù , nán yǐ xíng , tài zǐ wéi jí rì zhī gù , dé wú xián yú yù jí zàng hū ? yuàn tài zǐ gèng rì 。 xiān wáng bì yù shǎo liú ér fú shè jì 、 ān qián shǒu yě , gù shǐ xuě shèn 。 yīn chí qī ér gèng wéi rì , cǐ wén wáng zhī yì yě 。 ruò cǐ ér fú wéi , yì zhě xiū fǎ wén wáng hū ?” tài zǐ yuē :“ shèn shàn 。 jìng chí qī , gèng zé rì 。”
  huì zǐ fēi tú xíng qí shuō yě , yòu lìng wèi tài zǐ wèi zàng qí xiān wáng ér yīn yòu shuō wén wáng zhī yì 。 shuō wén wáng zhī yì yǐ shì tiān xià , qǐ xiǎo gōng yě zāi !

 为您推荐:战国策·魏二·魏惠王死文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签