战国策·魏二·五国伐秦拼音版、注音版

时间:2022-08-26 17:08:56 编辑:文言文之家

 文言文之家为您整理战国策·魏二·五国伐秦拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏二·五国伐秦注音版

 《 guóqín 》
  guóqín , gōngérhuán 。 hòu , sòng , érqínjìnzhī 。 lìngsòngguōzhīqín , qǐngérsòng 。 qínwángzhī 。 wèiwángwèi 、 qínzhī , jiǎngqín 。
  wèiwèiwángyuē :“ qínwángwèisòngguōyuē :‘ fēnsòngzhīchéng , sòngzhīqiángzhě , liùguó 。 chéngsòngzhī , érwángzhēngdezhě , chǔ 、 wèi 。 qǐngwéiwángjìnchǔzhīwèi , érwángsòng 。 wángzhīsòng , qǐnggāngróuérjiēyòngzhī 。 sòngzhě , zhīwèizhě , shāzhīwèichóuzhě 。 wángzhījiǎng ,  , yòugōngzhī , dànsòngér 。’
 “ chénwényán , érqièwéiwángbēi , qínqiěyòngwáng 。 yòuqiěyuēwángqiú ,  , yòuqiěgōngwáng 。 yòuwèiwángyuē使shǐwángqīng ,  、 wèizhījiāochǒu , yòuqiěshōugèngsuǒwáng 。 qínchángyòngchǔ , yòuchángyònghán , yuànwángzhīshēnzhī 。 qínshànwèizhī 。 wéiwáng , tàishàngqín , bīnqín , jiānyuēérxiángjiǎng , guóxiāng 。 qín 、  , guówéi 。 wángtīngchén , jiǎng 。
 “ qínquánzhòngwèi , wèizàimíngshú , shìyòuwéixiàshāngqínzhě , gǎnxiǎn 。 tiānxiàlìngqín , yīnquànérgǎn 。 shìtiānxiàzhīshāngqín , xiānguóérjiě 。 tiānxiàlìngbīnqín , wèijiéguóérzhě 。 tiānxià , xiān , érqínwéishàngjiāozhòng 。 shìrénzhě , wángwéizhě , éryānnéngmiǎnguóhuàn ? guóhuànzhě , qióngsānjié , érxíngshàng 。 shàng , xíngzhōng ; zhōng ; xíngxià ; xià , míngqín 。 érshēngcánqín , 使shǐqínjiēbǎiyuànbǎi , wéizhīcéngān 。 lìngxiàzhīqín , shìmiǎnguóhuànzhězhī 。 chéndāngzhī ? suīrán , yuànxiàzhīlùnchénzhī 。
 “ yàn , qiúguó ; qín , xiōngzhījiāo 。 qiúguóhūnyīn , chénwéizhī 。 huángzhàn涿zhuō鹿zhī , ér西róngzhībīngzhì ; gōngsānmiáo , érdōngzhīmín 。 yànqín , huángzhīsuǒnán , érchénzhìyànjiǎérbīng 。
 “ chényòupiānshìsānjìnzhī , fèngyángjūn 、 mèngchángjūn 、 hánmǐn 、 zhōuzuì 、 zhōu 、 hánwèicóngérxiàzhī , kǒngqínzhī 。 yòushēnchǒuqín , bànzhīqǐngféntiānxiàzhīqínzhě, chén ; chuánfénzhīyuēzhě , chén ; 使shǐguóyuēqínguānzhě , chén 。 fèngyángjūn 、 hánwéi , xiū 、 zhūyīngjiēyīnzàihándān , chényòushuōwángérwǎngbàizhī 。 tiānxiàgòngjiǎng , yīn使shǐxiūyóutiānxiàzhī , érwéishàngjiāo , bīngqǐngwèi , chényòuzhēngzhī 。 érguǒ西yīnxiūchóngbào 。 chénfēizhīqínquànzhīzhòng , ránérsuǒwéizhīzhě , wèixià 。”

战国策·魏二·五国伐秦拼音版

 《 wǔ guó fá qín 》
  wǔ guó fá qín , wú gōng ér huán 。 qí hòu , qí yù fá sòng , ér qín jìn zhī 。 qí lìng sòng guō zhī qín , qǐng hé ér yǐ fá sòng 。 qín wáng xǔ zhī 。 wèi wáng wèi qí 、 qín zhī hé yě , yù jiǎng yú qín 。
  wèi wèi wáng yuē :“ qín wáng wèi sòng guō yuē :‘ fēn sòng zhī chéng , fú sòng zhī qiáng zhě , liù guó yě 。 chéng sòng zhī bì , ér yǔ wáng zhēng de zhě , chǔ 、 wèi yě 。 qǐng wéi wáng wú jìn chǔ zhī fá wèi yě , ér wáng dú jǔ sòng 。 wáng zhī fá sòng yě , qǐng gāng róu ér jiē yòng zhī 。 rú sòng zhě , qī zhī bù wèi nì zhě , shā zhī bù wèi chóu zhě yě 。 wáng wú yǔ zhī jiǎng yǐ qǔ dì , jì yǐ dé dì yǐ , yòu yǐ lì gōng zhī , qī yú dàn sòng ér yǐ yǐ 。’
 “ chén wén cǐ yán , ér qiè wéi wáng bēi , qín bì qiě yòng cǐ yú wáng yǐ 。 yòu bì qiě yuē wáng yǐ qiú dì , jì yǐ dé dì , yòu qiě yǐ lì gōng wáng 。 yòu bì wèi wáng yuē shǐ wáng qīng qí , qí 、 wèi zhī jiāo yǐ chǒu , yòu qiě shōu qí yǐ gèng suǒ yú wáng 。 qín cháng yòng cǐ yú chǔ yǐ , yòu cháng yòng cǐ yú hán yǐ , yuàn wáng zhī shēn jì zhī yě 。 qín shàn wèi bù kě zhī yě yǐ 。 gù wéi wáng jì , tài shàng fá qín , qí cì bīn qín , qí cì jiān yuē ér xiáng jiǎng , yǔ guó wú xiāng lí yě 。 qín 、 qí hé , guó bù kě wéi yě yǐ 。 wáng qí tīng chén yě , bì wú yǔ jiǎng 。
 “ qín quán zhòng wèi , wèi zài míng shú , shì gù yòu wéi zú xià shāng qín zhě , bù gǎn xiǎn yě 。 tiān xià kě lìng fá qín , zé yīn quàn ér fú gǎn tú yě 。 shì tiān xià zhī shāng qín yě , zé xiān yù yǔ guó ér yǐ zì jiě yě 。 tiān xià kě lìng bīn qín , zé wèi jié yú yǔ guó ér bù dé yǐ zhě 。 tiān xià bù kě , zé xiān qù , ér yǐ qín wéi shàng jiāo yǐ zì zhòng yě 。 rú shì rén zhě , yù wáng yǐ wéi zī zhě yě , ér yān néng miǎn guó yú huàn ? tù guó yú huàn zhě , bì qióng sān jié , ér xíng qí shàng 。 shàng bù kě , zé xíng qí zhōng ; zhōng bù kě ; zé xíng qí xià ; xià bù kě , zé míng bù yǔ qín 。 ér shēng yǐ cán qín , shǐ qín jiē wú bǎi yuàn bǎi lì , wéi yǐ zhī céng ān 。 lìng zú xià yù zhī yǐ hé yú qín , shì miǎn guó yú huàn zhě zhī jì yě 。 chén hé zú yǐ dāng zhī ? suī rán , yuàn zú xià zhī lùn chén zhī jì yě 。
 “ yàn , qí qiú guó yě ; qín , xiōng dì zhī jiāo yě 。 hé qiú guó yǐ fá hūn yīn , chén wéi zhī kǔ yǐ 。 huáng dì zhàn yú zhuō lù zhī yě , ér xī róng zhī bīng bù zhì ; yǔ gōng sān miáo , ér dōng yí zhī mín bù qǐ 。 yǐ yàn fá qín , huáng dì zhī suǒ nán yě , ér chén yǐ zhì yàn jiǎ ér qǐ qí bīng yǐ 。
 “ chén yòu piān shì sān jìn zhī lì , fèng yáng jūn 、 mèng cháng jūn 、 hán mǐn 、 zhōu zuì 、 zhōu 、 hán yú wèi tú cóng ér xià zhī , kǒng qí fá qín zhī yí yě 。 yòu shēn zì chǒu yú qín , bàn zhī qǐng fén tiān xià zhī qín fú zhě , chén yě ; cì chuán fén fú zhī yuē zhě , chén yě ; yù shǐ wǔ guó yuē bì qín guān zhě , chén yě 。 fèng yáng jūn 、 hán yú wéi jì hé yǐ , sū xiū 、 zhū yīng jì jiē yīn zài hán dān , chén yòu shuō qí wáng ér wǎng bài zhī 。 tiān xià gòng jiǎng , yīn shǐ sū xiū yóu tiān xià zhī yǔ , ér yǐ qí wéi shàng jiāo , bīng qǐng fá wèi , chén yòu zhēng zhī yǐ sǐ 。 ér guǒ xī yīn sū xiū chóng bào 。 chén fēi bù zhī qín quàn zhī zhòng yě , rán ér suǒ yǐ wéi zhī zhě , wèi zú xià yě 。”

 为您推荐:战国策·魏二·五国伐秦文言文及翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 战国策·韩一·秦韩战于浊泽文言文翻译

  战国策韩一秦韩战于浊泽 《秦韩战于浊泽》是创作于战国时期的文言文,出自西汉刘向编著的《战国策》。以下是文言文之家整理的《秦韩战于浊泽》文言文原文及翻译,欢迎阅读。 文言文...

 • 战国策·卫人迎新妇拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策卫人迎新妇拼音版、注音版,欢迎阅读。 战国策卫人迎新妇注音版 《 卫 wi 人 rn 迎 yng 新 xīn 妇 f 》 卫 wi 人 rn 迎 yng 新 xīn 妇 f , 妇 f 上 shng 车 chē , 问 wn : 骖...

 • 战国策·西周·雍氏之役文言文翻译

  《雍氏之役》是一篇散文,出自西汉文学家刘向编的《战国策》。雍氏之役是发生在楚国攻打韩国雍氏的期间的故事,大臣苏代凭着言辞向韩国揭示出了事情的真正规律和发展方向,最终不仅...

 • 战国策·赵四·魏败楚于陉山文言文翻译

  战国策赵四魏败楚于陉山 《魏败楚于陉山》是创作于战国时期的文言文,出自西汉刘向编著的《战国策》。以下是 文言文之家 整理的《魏败楚于陉山》文言文原文及翻译,欢迎阅读。 文言文...

 • 战国策·齐一·邯郸之难文言文翻译

  战国策齐一邯郸之难 《 邯郸之难 》是一篇创作于战国时期的文言文,出自西汉刘向编著的《战国策》。以下是 文言文之家 (www.wywzj.cn)整理的《邯郸之难》文言文原文及翻译,欢迎阅读。 文言...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号