战国策·魏文子田需周宵相善拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 10:01:22

  文言文之家为您整理战国策·魏文子田需周宵相善拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏文子田需周宵相善注音版

  《 wèiwéntiánzhōuxiāoxiāngshàn 》
   wèiwénzi 、 tián 、 zhōuxiāoxiāngshàn , zuìshǒu 。 shǒuhuànzhī , wèiwèiwángyuē :“ jīnsuǒhuànzhě ,  。 yīngziyánxíngwáng , wángde , zhàowénérxiāngzhī ? shìwáng 。” wángyuē :“ shàn 。” yīnzhàowénérxiāngzhī 。 shǒubèitián 、 zhōuxiāo 。

战国策·魏文子田需周宵相善拼音版

  《 wèi wén zǐ tián xū zhōu xiāo xiāng shàn 》
   wèi wén zi 、 tián xū 、 zhōu xiāo xiāng shàn , yù zuì xī shǒu 。 xī shǒu huàn zhī , wèi wèi wáng yuē :“ jīn suǒ huàn zhě , qí yě 。 yīng zi yán xíng yú qí wáng , wáng yù de qí , zé hú bù zhào wén zǐ ér xiāng zhī ? bǐ bì wù yǐ qí shì wáng 。” wáng yuē :“ shàn 。” yīn zhào wén zǐ ér xiāng zhī 。 xī shǒu yǐ bèi tián xū 、 zhōu xiāo 。

  为您推荐:战国策·魏二·魏文子田需周宵相善文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签