战国策·魏惠王起境内众拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 10:11:09

  文言文之家为您整理战国策·魏惠王起境内众拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏惠王起境内众注音版

  《 wèihuìwángjìngnèizhòng 》
   wèihuìwángjìngnèizhòng , jiāngtàishēnérgōng 。 wèigōngzhīyuē :“ lìnggōngwángtàihòu , zhǐtàizhīxíng ? shìchéngshù , chéngwéiwáng 。 tàiniánshào , bīng 。 tiánbān , 宿jiàng , érsūnzishànyòngbīng 。 zhànshèng , shèngqín 。 gōngzhēngzhīwáng , wángtīnggōng , gōngfēng ; tīnggōng , tàibài ; bài , gōng ;  , wéiwáng 。”

战国策·魏惠王起境内众拼音版

  《 wèi huì wáng qǐ jìng nèi zhòng 》
   wèi huì wáng qǐ jìng nèi zhòng , jiāng tài zǐ shēn ér gōng qí 。 kè wèi gōng zǐ lǐ zhī fù yuē :“ hé bù lìng gōng zǐ qì wáng tài hòu , zhǐ tài zǐ zhī xíng ? shì chéng zé shù dé , bù chéng zé wéi wáng yǐ 。 tài zǐ nián shào , bù xí yú bīng 。 tián bān , sù jiàng yě , ér sūn zi shàn yòng bīng 。 zhàn bì bù shèng , bù shèng bì qín 。 gōng yú zhēng zhī yú wáng , wáng tīng gōng zǐ , gōng zǐ bù fēng ; bù tīng gōng zǐ , tài zǐ bì bài ; bài , gōng zǐ bì lì ; lì , bì wéi wáng yě 。”

  为您推荐:战国策·魏二·魏惠王起境内众文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签