战国策·齐魏战于马陵拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 10:13:50

  文言文之家为您整理战国策·齐魏战于马陵拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·齐魏战于马陵注音版

  《 wèizhànlíng 》
    、 wèizhànlíng , shèngwèi , shātàishēn , shíwànzhījūn 。 wèiwángzhàohuìshīérgàozhīyuē :“  , guǎrénzhīchóu , yuànzhīzhìwàng 。 guósuīxiǎo , chángbīngérgōngzhī ,  ?” duìyuē :“  。 chénwénzhī , wángzhě , érzhězhī 。 jīnwángsuǒgàochénzhě , shūéryuǎn 。 wángxiānshǔyuànzhào , érhòuzhàn 。 jīnzhànshèng , guóshǒuzhànzhībèi , wángyòuérgōng , fēichénzhīsuǒwèi 。 wángruòbào , yīnbiànzhéjiéércháo , chǔwáng 。 wángyóurénérdòu , chǔ 。 xiūchǔér , wéichǔqín 。 shìwángchǔhuǐ 。” wèiwángyuē :“ shàn 。” nǎi使shǐrénbào , yuànchénchùércháo 。
   tiányīngnuò 。 zhāngchǒuyuē :“  。 zhànshèngwèi , ércháo , wèiérxiàchǔ , shèng 。 jīnzhànshèngwèi , shíwànzhījūn , érqíntàishēn ; chénwànchéngzhīwèi , érbēiqín 、 chǔ , bàodìng 。 qiěchǔwángzhīwéirén , hǎoyòngbīngérshènmíng , zhōngwéihuànzhě , chǔ 。” tiányīngtīng , suìnèiwèiwáng , érzhībìngcháohóuzàisān 。
   zhàoshìchǒuzhī 。 chǔwáng , jiāngér , zhàoyīngzhī , bàizhōu 。

战国策·齐魏战于马陵拼音版

  《 qí wèi zhàn yú mǎ líng 》
   qí 、 wèi zhàn yú mǎ líng , qí dà shèng wèi , shā tài zǐ shēn , fù shí wàn zhī jūn 。 wèi wáng zhào huì shī ér gào zhī yuē :“ fū qí , guǎ rén zhī chóu yě , yuàn zhī zhì sǐ bù wàng 。 guó suī xiǎo , wú cháng yù xī qǐ bīng ér gōng zhī , hé rú ?” duì yuē :“ bù kě 。 chén wén zhī , wáng zhě dé dù , ér bà zhě zhī jì 。 jīn wáng suǒ yǐ gào chén zhě , shū yú dù ér yuǎn yú jì 。 wáng gù xiān shǔ yuàn yú zhào , ér hòu yǔ qí zhàn 。 jīn zhàn bù shèng , guó wú shǒu zhàn zhī bèi , wáng yòu yù xī qǐ ér gōng qí , cǐ fēi chén zhī suǒ wèi yě 。 wáng ruò yù bào qí hū , zé bù rú yīn biàn fú zhé jié ér cháo qí , chǔ wáng bì nù yǐ 。 wáng yóu rén ér hé qí dòu , zé chǔ bì fá qí 。 yǐ xiū chǔ ér fá bà qí , zé bì wéi chǔ qín yǐ 。 shì wáng yǐ chǔ huǐ qí yě 。” wèi wáng yuē :“ shàn 。” nǎi shǐ rén bào yú qí , yuàn chén chù ér cháo 。
   tián yīng xǔ nuò 。 zhāng chǒu yuē :“ bù kě 。 zhàn bù shèng wèi , ér dé cháo lǐ , yǔ wèi hé ér xià chǔ , cǐ kě yǐ dà shèng yě 。 jīn zhàn shèng wèi , fù shí wàn zhī jūn , ér qín tài zǐ shēn ; chén wàn chéng zhī wèi , ér bēi qín 、 chǔ , cǐ qí bào yú lì dìng yǐ 。 qiě chǔ wáng zhī wéi rén yě , hǎo yòng bīng ér shèn wù míng , zhōng wéi qí huàn zhě , bì chǔ yě 。” tián yīng bù tīng , suì nèi wèi wáng , ér yǔ zhī bìng cháo qí hóu zài sān 。
   zhào shì chǒu zhī 。 chǔ wáng nù , zì jiāng ér fá qí , zhào yīng zhī , dà bài qí yú xú zhōu 。

  为您推荐:战国策·魏二·齐魏战于马陵文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签