战国策·惠施为韩魏交拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 10:16:35

  文言文之家为您整理战国策·惠施为韩魏交拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·惠施为韩魏交注音版

  《 huìshīwéihánwèijiāo 》
   huìshīwéihán 、 wèijiāo , lìngtàimíngwéizhì 。 wángjiànzhī , zhūcāngwèiwángyuē :“ chēngbìng ? chénqǐngshuōyīngyuē :‘ wèiwángzhīniánzhǎng , jīnyǒu , gōngguītàizhī 。 rán , gōnggāozàichǔ , chǔjiāngnèiérzhī , shìbàokōngzhìérxíng 。”

战国策·惠施为韩魏交拼音版

  《 huì shī wéi hán wèi jiāo 》
   huì shī wéi hán 、 wèi jiāo , lìng tài zǐ míng wéi zhì yú qí 。 wáng yù jiàn zhī , zhū cāng wèi wáng yuē :“ hé bù chēng bìng ? chén qǐng shuō yīng zǐ yuē :‘ wèi wáng zhī nián zhǎng yǐ , jīn yǒu jí , gōng bù rú guī tài zǐ yǐ dé zhī 。 bù rán , gōng zǐ gāo zài chǔ , chǔ jiāng nèi ér lì zhī , shì qí bào kōng zhì ér xíng bù yì yě 。”

  为您推荐:战国策·魏二·惠施为韩魏交文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签