战国策·田需贵于魏王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:05:33

  文言文之家为您整理战国策·田需贵于魏王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·田需贵于魏王注音版

  《 tiánguìwèiwáng 》
   tiánguìwèiwáng , huìyuē :“ shànzuǒyòu 。 jīnyáng , héngshùzhīshēng , dǎoshùzhīshēng , zhéérshùzhīyòushēng 。 rán使shǐshírénshùyáng , rénzhī , shēngyáng 。 shírénzhīzhòng , shùshēngzhī , ránérshèngrénzhě ,  ? shùzhīnánérzhī 。 jīnzisuīshùwáng , érzizhězhòng , ziwēi 。

战国策·田需贵于魏王拼音版

  《 tián xū guì yú wèi wáng 》
   tián xū guì yú wèi wáng , huì zǐ yuē :“ zǐ bì shàn zuǒ yòu 。 jīn fū yáng , héng shù zhī zé shēng , dǎo shù zhī zé shēng , zhé ér shù zhī yòu shēng 。 rán shǐ shí rén shù yáng , yī rén bá zhī , zé wú shēng yáng yǐ 。 gù yǐ shí rén zhī zhòng , shù yì shēng zhī wù , rán ér bù shèng yī rén zhě , hé yě ? shù zhī nán ér qù zhī yì yě 。 jīn zi suī zì shù yú wáng , ér yù qù zi zhě zhòng , zé zi bì wēi yǐ 。

  为您推荐:战国策·魏二·田需贵于魏王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签