战国策·田需死拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:09:19

  文言文之家为您整理战国策·田需死拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·田需死注音版

  《 tián 》
   tián 。 zhāowèidàiyuē :“ tián , kǒngzhāng 、 xuēgōng 、 shǒuzhīyǒurénxiāngwèizhě 。” dàiyuē :“ ránxiāngzhěshéiérjūn便biànzhī ?” zhāoyuē :“ tàizhīxiāng 。” dàiyuē :“ qǐngwéijūnběijiànliángwáng , xiāngzhī 。” zhāoyuē :“ nài?” dàiyuē :“ jūnwéiliángwáng , dàiqǐngshuōjūn 。” zhāoyuē :“ nài ?” duìyuē :“ dàicóngchǔlái , zhāoshènyōu 。 dàiyuē :‘ jūnyōu ?’ yuē :‘ tián , kǒngzhāng 、 xuēgōng 、 shǒuyǒurénxiāngwèizhě 。’ dàiyuē :‘ yōu 。 liángwáng , chángzhǔ , xiāngzhāng 。 zhāngxiāngwèi , yòuqínérzuǒwèi 。 xuēgōngxiāngwèi , yòuérzuǒwèi 。 shǒuxiàngwèi , yòuhánérzuǒwèi 。 liángwáng, chángzhǔ , 使shǐxiāng 。’ dàiyuē :‘ tàizhīxiāng 。 shìsānrénjiētàiwéifēixiāng , jiējiāngguóshìwèi , érchéngxiàngzhī 。 wèizhīqiáng , érchísānwànchéngzhīguózhī , wèiān 。 yuē , tàixiāng 。’” suìběijiànliángwáng , gàozhī , tàiguǒxiāng 。

战国策·田需死拼音版

  《 tián xū sǐ 》
   tián xū sǐ 。 zhāo yú wèi sū dài yuē :“ tián xū sǐ , wú kǒng zhāng yí 、 xuē gōng 、 xī shǒu zhī yǒu yī rén xiāng wèi zhě 。” dài yuē :“ rán zé xiāng zhě yǐ shéi ér jūn biàn zhī yě ?” zhāo yú yuē :“ wǒ yù tài zǐ zhī zì xiāng yě 。” dài yuē :“ qǐng wéi jūn běi jiàn liáng wáng , bì xiāng zhī yǐ 。” zhāo yú yuē :“ nài hé ?” dài yuē :“ jūn qí wéi liáng wáng , dài qǐng shuō jūn 。” zhāo yú yuē :“ nài hé ?” duì yuē :“ dài yě cóng chǔ lái , zhāo yú shèn yōu 。 dài yuē :‘ jūn hé yōu ?’ yuē :‘ tián xū sǐ , wú kǒng zhāng yí 、 xuē gōng 、 xī shǒu yǒu yī rén xiāng wèi zhě 。’ dài yuē :‘ wù yōu yě 。 liáng wáng , cháng zhǔ yě , bì bù xiāng zhāng yí 。 zhāng yí xiāng wèi , bì yòu qín ér zuǒ wèi 。 xuē gōng xiāng wèi , bì yòu qí ér zuǒ wèi 。 xī shǒu xiàng wèi , bì yòu hán ér zuǒ wèi 。 liáng wáng , cháng zhǔ yě , bì bù shǐ xiāng yě 。’ dài yuē :‘ mò rú tài zǐ zhī zì xiāng 。 shì sān rén jiē yǐ tài zǐ wéi fēi gù xiāng yě , jiē jiāng wù yǐ qí guó shì wèi , ér yù chéng xiàng zhī xǐ 。 yǐ wèi zhī qiáng , ér chí sān wàn chéng zhī guó fǔ zhī , wèi bì ān yǐ 。 gù yuē , bù rú tài zǐ zì xiāng yě 。’” suì běi jiàn liáng wáng , yǐ cǐ yǔ gào zhī , tài zǐ guǒ zì xiāng 。

  为您推荐:战国策·魏二·田需死文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签