战国策·秦召魏相信安君拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:11:53

  文言文之家为您整理战国策·秦召魏相信安君拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦召魏相信安君注音版

  《 qínzhàowèixiāngxìnānjūn 》
   qínzhàowèixiāngxìnānjūn 。 xìnānjūnwǎng 。 dàiwéishuōqínwángyuē :“ chénwénzhī , zhōngdāng , dāngzhōng 。 jīnchényuànwángchénchénzhī , kǒngzhōngxià , 使shǐyǒuyàolǐngzhīzuì 。 yuànwángcházhī 。 jīnwánglìngrénzhíshìwèi , wánjiāo , chénkǒngwèijiāozhī 。 jiāngsāizhào , chényòukǒngzhàozhījìn 。 wèiwángzhīàiwèixìn , shèn ; zhìnéngérrènyòngzhī, hòu ; wèièyánzūnqín , míng 。 jīnwáng使shǐrénwèiéryòng , wángzhī使shǐrénwèi 。 ruòyòng , wèishèsuǒàiéryòngsuǒwèiè , wèiwángzhīsuǒān 。 shèwànchéngzhīshìér退tuì , wèixìnzhīsuǒnánxíng 。 lìngrénzhījūnchùsuǒān , lìngrénzhīxiāngxíngsuǒnéng , wéiqīn , nánjiǔ 。 chénkǒngwèijiāozhī 。 qiěwèixìnshèshì , zhàozhīmóuzhěyuē :‘ shèqín , qínlìngsuǒàixìnzhěyòngzhào 。’ shìzhàocúnérwáng , zhàoānérwēi 。 shàngyǒuzhànzhī , xiàyǒujiānshǒuzhīxīn , chénkǒngzhàozhījìn 。
  “ wángwánwèizhījiāo , ér使shǐzhàoxiǎoxīn ? yòngwèixìnérzūnzhīmíng 。 wèixìnshìwáng , guóānérmíngzūn ; wáng , guówēiérquánqīng 。 ránwèixìnzhīshìzhǔ , shàngsuǒwéizhǔzhězhōng , xiàsuǒwéizhěhòu , shìwángwán 。 zhàozhīyòngshìzhěyuē :‘ wèishìzhīmínggāo , zhīshíhòu 。 wèixìnhán 、 wèishìqín , qínshènshànzhī , guódeānyān , shēnzūnyān 。 jīnjiǎngnánqínbīngwéizhāozhì , guóchùxiāowēizhīxíng , fēiděi 。 jiéyuànwài , zhǔhuànzhōng , shēnchǔwángzhī , fēiwánshì。’ jiāngshāngqiánshì , érhuǐguòxíng ;  , duōshēnxiàwáng 。 shìwángchuígǒngzhīdewéizhòng , yáo 、 shùnzhīsuǒqiúérnéng 。 chényuànwángcházhī 。”

战国策·秦召魏相信安君拼音版

  《 qín zhào wèi xiāng xìn ān jūn 》
   qín zhào wèi xiāng xìn ān jūn 。 xìn ān jūn bù yù wǎng 。 sū dài wéi shuō qín wáng yuē :“ chén wén zhī , zhōng bù bì dāng , dāng bù bì zhōng 。 jīn chén yuàn dà wáng chén chén zhī yú yì , kǒng qí bù zhōng yú xià lì , zì shǐ yǒu yào lǐng zhī zuì 。 yuàn dà wáng chá zhī 。 jīn dà wáng lìng rén zhí shì yú wèi , yǐ wán qí jiāo , chén kǒng wèi jiāo zhī yì yí yě 。 jiāng yǐ sāi zhào yě , chén yòu kǒng zhào zhī yì jìn yě 。 fū wèi wáng zhī ài xí wèi xìn yě , shèn yǐ ; qí zhì néng ér rèn yòng zhī yě , hòu yǐ ; qí wèi è yán zūn qín yě , míng yǐ 。 jīn wáng shǐ rén rù wèi ér bù yòng , zé wáng zhī shǐ rén rù wèi wú yì yě 。 ruò yòng , wèi bì shè suǒ ài xí ér yòng suǒ wèi è , cǐ wèi wáng zhī suǒ yǐ bù ān yě 。 fū shè wàn chéng zhī shì ér tuì , cǐ wèi xìn zhī suǒ nán xíng yě 。 fū lìng rén zhī jūn chù suǒ bù ān , lìng rén zhī xiāng xíng suǒ bù néng , yǐ cǐ wéi qīn , zé nán jiǔ yǐ 。 chén gù kǒng wèi jiāo zhī yì yí yě 。 qiě wèi xìn shè shì , zé zhào zhī móu zhě bì yuē :‘ shè yú qín , qín bì lìng qí suǒ ài xìn zhě yòng zhào 。’ shì zhào cún ér wǒ wáng yě , zhào ān ér wǒ wēi yě 。 zé shàng yǒu yě zhàn zhī qì , xià yǒu jiān shǒu zhī xīn , chén gù kǒng zhào zhī yì jìn yě 。
  “ dà wáng yù wán wèi zhī jiāo , ér shǐ zhào xiǎo xīn hū ? bù rú yòng wèi xìn ér zūn zhī yǐ míng 。 wèi xìn shì wáng , guó ān ér míng zūn ; lí wáng , guó wēi ér quán qīng 。 rán zé wèi xìn zhī shì zhǔ yě , shàng suǒ yǐ wéi qí zhǔ zhě zhōng yǐ , xià suǒ yǐ zì wéi zhě hòu yǐ , bǐ qí shì wáng bì wán yǐ 。 zhào zhī yòng shì zhě bì yuē :‘ wèi shì zhī míng zú bù gāo yú wǒ , tǔ dì zhī shí bù hòu yú wǒ 。 wèi xìn yǐ hán 、 wèi shì qín , qín shèn shàn zhī , guó de ān yān , shēn qǔ zūn yān 。 jīn wǒ jiǎng nán yú qín bīng wéi zhāo zhì , guó chù xiāo wēi zhī xíng , fēi děi jì yě 。 jié yuàn yú wài , zhǔ huàn yú zhōng , shēn chǔ sǐ wáng zhī dì , fēi wán shì yě 。’ bǐ jiāng shāng qí qián shì , ér huǐ qí guò xíng ; jì qí lì , bì duō gē dì yǐ shēn xià wáng 。 zé shì dà wáng chuí gǒng zhī gē de yǐ wéi lì zhòng , yáo 、 shùn zhī suǒ qiú ér bù néng dé yě 。 chén yuàn dà wáng chá zhī 。”

  为您推荐:战国策·魏二·秦召魏相信安君文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签