战国策·秦楚攻魏围皮氏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:15:17

  文言文之家为您整理战国策·秦楚攻魏围皮氏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦楚攻魏围皮氏注音版

  《 qínchǔgōngwèiwéishì 》
   qín 、 chǔgōngwèi , wéishì 。 wèiwèiwèichǔwángyuē :“ qín 、 chǔshèngwèi , wèiwángzhīkǒngjiànwáng , shèqín , wángbèiqínérwèiwáng ? wèiwáng , nèitài 。 qínkǒngshīchǔ , xiàochéngwáng , wángsuīzhīgōngwèi 。” chǔwángyuē :“ shàn 。” nǎibèiqínérwèi , wèinèitàichǔ 。
   qínkǒng , chǔchéng , zhīgōngwèi 。 chū , wèigōngchǔ , kǒngwèizhītàizàichǔkěn 。 wèiwèichǔwángyuē:“ wàichén使shǐchénzhī , yuē :‘ zhīwángxiàochéng , érwéiwèitàizhīshàngzàichǔ , shìwèigǎn 。 wángchūwèizhì , chénqǐngxiàozhī , érqín 、 chǔzhījiāo , gōngwèi 。” chǔwángyuē :“ nuò 。” nǎichūwèitài 。 qínyīnwèigōngchǔ 。

战国策·秦楚攻魏围皮氏拼音版

  《 qín chǔ gōng wèi wéi pí shì 》
   qín 、 chǔ gōng wèi , wéi pí shì 。 wèi wèi wèi chǔ wáng yuē :“ qín 、 chǔ shèng wèi , wèi wáng zhī kǒng yě jiàn wáng yǐ , bì shè yǔ qín , wáng hé bù bèi qín ér yǔ wèi wáng ? wèi wáng xǐ , bì nèi tài zǐ 。 qín kǒng shī chǔ , bì xiào chéng dì yú wáng , wáng suī fù yǔ zhī gōng wèi kě yě 。” chǔ wáng yuē :“ shàn 。” nǎi bèi qín ér yǔ wèi , wèi nèi tài zǐ yú chǔ 。
   qín kǒng , xǔ chǔ chéng dì , yù yǔ zhī fù gōng wèi 。 chū lǐ jí nù , yù yǔ wèi gōng chǔ , kǒng wèi zhī yǐ tài zǐ zài chǔ bù kěn yě 。 wèi jí wèi chǔ wáng yuē :“ wài chén jí shǐ chén yè zhī , yuē :‘ bì yì zhī wáng yù xiào chéng dì , ér wéi wèi tài zǐ zhī shàng zài chǔ yě , shì yǐ wèi gǎn 。 wáng chū wèi zhì , chén qǐng xiào zhī , ér fù gù qín 、 chǔ zhī jiāo , yǐ jí gōng wèi 。” chǔ wáng yuē :“ nuò 。” nǎi chū wèi tài zǐ 。 qín yīn hé wèi gōng chǔ 。

  为您推荐:战国策·魏二·秦楚攻魏围皮氏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签