战国策·庞葱与太子质于邯郸拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:18:09

  文言文之家为您整理战国策·庞葱与太子质于邯郸拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·庞葱与太子质于邯郸注音版

  《 pángcōngtàizhìhándān 》
   pángcōngtàizhìhándān , wèiwèiwángyuē :“ jīnrényánshìyǒu , wángxìnzhī ?” wángyuē :“ fǒu 。”“ èrrényánshìyǒu , wángxìnzhī ?” wángyuē :“ guǎrénzhī 。”“ sānrényánshìyǒu , wángxìnzhī ?” wángyuē :“ guǎrénxìnzhī 。” pángcōngyuē :“ shìzhīmíng , ránérsānrényánérchéng 。 jīnhándānliángyuǎnshì , érchénzhěguòsānrén 。 yuànwángcházhī 。” wángyuē :“ guǎrénwéizhī 。” shìxíng , érchányánxiānzhì 。 hòutàizhì , guǒdejiàn 。

战国策·庞葱与太子质于邯郸拼音版

  《 páng cōng yǔ tài zǐ zhì yú hán dān 》
   páng cōng yǔ tài zǐ zhì yú hán dān , wèi wèi wáng yuē :“ jīn yī rén yán shì yǒu hǔ , wáng xìn zhī hū ?” wáng yuē :“ fǒu 。”“ èr rén yán shì yǒu hǔ , wáng xìn zhī hū ?” wáng yuē :“ guǎ rén yí zhī yǐ 。”“ sān rén yán shì yǒu hǔ , wáng xìn zhī hū ?” wáng yuē :“ guǎ rén xìn zhī yǐ 。” páng cōng yuē :“ fū shì zhī wú hǔ míng yǐ , rán ér sān rén yán ér chéng hǔ 。 jīn hán dān qù dà liáng yě yuǎn yú shì , ér yì chén zhě guò yú sān rén yǐ 。 yuàn wáng chá zhī yǐ 。” wáng yuē :“ guǎ rén zì wéi zhī 。” yú shì cí xíng , ér chán yán xiān zhì 。 hòu tài zǐ bà zhì , guǒ bù de jiàn 。

  为您推荐:战国策·魏二·庞葱与太子质于邯郸文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签