战国策·梁王魏婴觞诸侯于范台拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:21:26

  文言文之家为您整理战国策·梁王魏婴觞诸侯于范台拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·梁王魏婴觞诸侯于范台注音版

  《 liángwángwèiyīngshāngzhūhóufàntái 》
   liángwángwèiyīngshāngzhūhóufàntái 。 jiǔhān , qǐngjūnshāng 。 jūnxīng , yányuē :“ zhělìngzuòjiǔérměi , jìnzhī , yǐnérgānzhī , suìshū , juézhǐjiǔ , yuē :‘ hòushìyǒujiǔwángguózhě 。’ huángōngbànqiǎn , nǎijiānáofánzhì , diàowèiérjìnzhī , huángōngshízhīérbǎo , zhìdànjué , yuē :‘ hòushìyǒuwèiwángguózhě 。’ jìnwéngōngdenánzhīwēi , sāntīngcháo , suìtuīnánzhīwēiéryuǎnzhī , yuē :‘ hòushìyǒuwángguózhě 。’ chǔwángdēngqiángtáiérwàngbēngshān , zuǒjiāngéryòu , línpánghuáng , wàng , suìméngqiángtáiérdēng , yuē :‘ hòushìyǒugāotáibēichíwángguózhě 。’ jīnzhǔjūnzhīzūn , zhījiǔ ; zhǔjūnzhīwèi , zhīdiào ; zuǒbáitáiéryòu , nánwēizhīměi ; qiánjiālínérhòulántái , qiángtáizhī 。 yǒu , wángguó 。 jīnzhǔjūnjiānzhě , jiè !” liángwángchēngshànxiāngzhǔ 。

战国策·梁王魏婴觞诸侯于范台拼音版

  《 liáng wáng wèi yīng shāng zhū hóu yú fàn tái 》
   liáng wáng wèi yīng shāng zhū hóu yú fàn tái 。 jiǔ hān , qǐng lǔ jūn jǔ shāng 。 lǔ jūn xīng , bì xí zé yán yuē :“ xī zhě dì nǚ lìng yí dí zuò jiǔ ér měi , jìn zhī yǔ , yǔ yǐn ér gān zhī , suì shū yí dí , jué zhǐ jiǔ , yuē :‘ hòu shì bì yǒu yǐ jiǔ wáng qí guó zhě 。’ qí huán gōng yè bàn bù qiǎn , yì yá nǎi jiān áo fán zhì , hé diào wǔ wèi ér jìn zhī , huán gōng shí zhī ér bǎo , zhì dàn bù jué , yuē :‘ hòu shì bì yǒu yǐ wèi wáng qí guó zhě 。’ jìn wén gōng de nán zhī wēi , sān rì bù tīng cháo , suì tuī nán zhī wēi ér yuǎn zhī , yuē :‘ hòu shì bì yǒu yǐ sè wáng qí guó zhě 。’ chǔ wáng dēng qiáng tái ér wàng bēng shān , zuǒ jiāng ér yòu hú , yǐ lín páng huáng , qí lè wàng sǐ , suì méng qiáng tái ér fú dēng , yuē :‘ hòu shì bì yǒu yǐ gāo tái bēi chí wáng qí guó zhě 。’ jīn zhǔ jūn zhī zūn , yí dí zhī jiǔ yě ; zhǔ jūn zhī wèi , yì yá zhī diào yě ; zuǒ bái tái ér yòu lǘ xū , nán wēi zhī měi yě ; qián jiā lín ér hòu lán tái , qiáng tái zhī lè yě 。 yǒu yī yú cǐ , zú yǐ wáng qí guó 。 jīn zhǔ jūn jiān cǐ sì zhě , kě wú jiè yǔ !” liáng wáng chēng shàn xiāng zhǔ 。

  为您推荐:战国策·魏二·梁王魏婴觞诸侯于范台文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签