战国策·秦赵约而伐魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:25:16

  文言文之家为您整理战国策·秦赵约而伐魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦赵约而伐魏注音版

  《 qínzhàoyuēérwèi 》
   qín 、 zhàoyuēérwèi , wèiwánghuànzhī 。 mángmǎoyuē :“ wángyōu 。 chénqǐngzhāng使shǐwèizhàowángyuē ,  , guǎrénxíngyǒu 。 jīnwángshōuqínérgōngwèi , guǎrénqǐngshìwáng 。” zhàowáng , zhàoxiàngguóérmìngzhīyuē :“ wèiwángqǐngshìguǎrén, 使shǐguǎrénjuéqín 。” xiàngguóyuē :“ shōuqíngōngwèi , guò 。 jīnyòngbīngér , qǐngwèi 。”
   zhāngyīnwèizhàowángyuē :“ zhīxiàochéngzhě , zài 。 wángqiěbàowèi ?” zhàowángyīnlìngguānjuéqín 。 qín 、 zhàoè 。
   mángmǎoyīngzhào使shǐyuē :“ suǒshìwángzhě , wèiwán 。 jīnjiāozhě , 使shǐzhězhīzuì , mǎozhī 。” zhàowángkǒngwèichéngqínzhī , chéngwèiérzhīqín 。

战国策·秦赵约而伐魏拼音版

  《 qín zhào yuē ér fá wèi 》
   qín 、 zhào yuē ér fá wèi , wèi wáng huàn zhī 。 máng mǎo yuē :“ wáng wù yōu yě 。 chén qǐng fā zhāng yǐ shǐ wèi zhào wáng yuē , fū yè , guǎ rén gù xíng fú yǒu yě 。 jīn dà wáng shōu qín ér gōng wèi , guǎ rén qǐng yǐ yè shì dà wáng 。” zhào wáng xǐ , zhào xiàng guó ér mìng zhī yuē :“ wèi wáng qǐng yǐ yè shì guǎ rén , shǐ guǎ rén jué qín 。” xiàng guó yuē :“ shōu qín gōng wèi , lì bù guò yè 。 jīn bù yòng bīng ér dé yè , qǐng xǔ wèi 。”
   zhāng yǐ yīn wèi zhào wáng yuē :“ bì yì zhī lì xiào chéng zhě , yǐ zài yè yǐ 。 dà wáng qiě hé yǐ bào wèi ?” zhào wáng yīn lìng bì guān jué qín 。 qín 、 zhào dà è 。
   máng mǎo yīng zhào shǐ yuē :“ bì yì suǒ yǐ shì dà wáng zhě , wèi wán yè yě 。 jīn jiāo yè zhě , shǐ zhě zhī zuì yě , mǎo bù zhī yě 。” zhào wáng kǒng wèi chéng qín zhī nù , jù gē wǔ chéng yǐ hé yú wèi ér zhī qín 。

  为您推荐:战国策·魏三·秦赵约而伐魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签