战国策·芒卯谓秦王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-09 11:29:28

 文言文之家为您整理战国策·芒卯谓秦王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·芒卯谓秦王注音版

 《 mángmǎowèiqínwáng 》
  mángmǎowèiqínwángyuē :“ wángzhīshìwèiyǒuwéizhīzhōngzhě 。 chénwénmíngwángkěnzhōngérxíng 。 wángzhīsuǒwèizhě , chángyáng 、 wáng 、 luòlínzhī 。 wángnéng使shǐchénwéiwèizhī , chénnéng使shǐwèixiànzhī 。” qínwángyuē :“ shàn 。” yīnrènzhīwéiwèizhī 。
  wèiwèiwángyuē :“ wángsuǒhuànzhěshàng 。 qínzhīsuǒwèizhě , chángyáng 、 wáng 、 luòlínzhī 。 wángxiànzhīqín , shàngyōuhuàn 。 yīnqǐngxiàbīngdōng , rǎngyuǎn 。” wèiwángyuē :“ shàn 。” yīnxiànzhīqín 。
  shùyuè , érqínbīngxià 。 wèiwángwèimángmǎoyuē :“ shùyuè , érqínbīngxià ,  ?” mángmǎoyuē :“ chényǒuzuì 。 suīrán , chén , zhéqín , wángqín 。 wángyīnshèzuì , chénwéiwángyuēqín 。”
  nǎizhīqín , wèiqínwángyuē :“ wèizhīsuǒxiànchángyáng 、 wáng 、 luòlínzhīzhě , yǒuxiàwángzhībīngdōng 。 jīn , érqínbīngxià , chénrén 。 suīrán , hòushāndōngzhīshì , shìwángzhě 。” qínwángjuérányuē :“ guóyǒushì , wèidànxiàbīng , jīnbīngcóng 。” hòushí , qínbīngxià 。 mángmǎobìngjiāngqín 、 wèizhībīng , dōng , èrshíèrxiàn 。

战国策·芒卯谓秦王拼音版

 《 máng mǎo wèi qín wáng 》
  máng mǎo wèi qín wáng yuē :“ wáng zhī shì wèi yǒu wéi zhī zhōng zhě yě 。 chén wén míng wáng bù kěn zhōng ér xíng 。 wáng zhī suǒ yù yú wèi zhě , cháng yáng 、 wáng wū 、 luò lín zhī dì yě 。 wáng néng shǐ chén wéi wèi zhī sī tú , zé chén néng shǐ wèi xiàn zhī 。” qín wáng yuē :“ shàn 。” yīn rèn zhī yǐ wéi wèi zhī sī tú 。
  wèi wèi wáng yuē :“ wáng suǒ huàn zhě shàng dì yě 。 qín zhī suǒ yù yú wèi zhě , cháng yáng 、 wáng wū 、 luò lín zhī dì yě 。 wáng xiàn zhī qín , zé shàng dì wú yōu huàn 。 yīn qǐng yǐ xià bīng dōng jī qí , rǎng dì bì yuǎn yǐ 。” wèi wáng yuē :“ shàn 。” yīn xiàn zhī qín 。
  dì rù shù yuè , ér qín bīng bù xià 。 wèi wáng wèi máng mǎo yuē :“ dì yǐ rù shù yuè , ér qín bīng bù xià , hé yě ?” máng mǎo yuē :“ chén yǒu sǐ zuì 。 suī rán , chén sǐ , zé qì zhé yú qín , wáng wú yǐ zé qín 。 wáng yīn shè qí zuì , chén wéi wáng zé yuē yú qín 。”
  nǎi zhī qín , wèi qín wáng yuē :“ wèi zhī suǒ yǐ xiàn cháng yáng 、 wáng wū 、 luò lín zhī dì zhě , yǒu yì yù yǐ xià dà wáng zhī bīng dōng jī qí yě 。 jīn dì yǐ rù , ér qín bīng bù kě xià , chén zé sǐ rén yě 。 suī rán , hòu shān dōng zhī shì , wú yǐ lì shì wáng zhě yǐ 。” qín wáng jué rán yuē :“ guó yǒu shì , wèi dàn xià bīng yě , jīn yǐ bīng cóng 。” hòu shí rì , qín bīng xià 。 máng mǎo bìng jiāng qín 、 wèi zhī bīng , yǐ dōng jī qí , qǐ dì èr shí èr xiàn 。

 为您推荐:战国策·魏三·芒卯谓秦王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签